Praktik, 30 hp

Practical Training, 30 credits

730G84

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Peter Andersson

Kursansvarig

Peter Andersson

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MNE Masterprogram i nationalekonomi 2 (VT 2019) 201904-201923 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Inget huvudområde

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Masterprogram i nationalekonomi

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst genomgången 22,5 hp i nationalekonomi på avancerad nivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • demonstrera fördjupade ämnesmässiga kunskaper inom det eller de områden som praktikarbetet avser,
  • problematisera och analysera arbetsuppgifter ur vetenskapliga perspektiv och med vetenskapliga metoder som är relevanta
  • självständigt och på teoretisk grund genomföra ett kvalificerat utredningsarbete och göra självständiga bedömningar och ställningstaganden,
  • visa färdigheter i kommunikation.

Kursinnehåll

Kursen är en handledd studiepraktik förlagd till organisationer inom offentlig eller privat sektor där utredningsarbeten eller andra undersökningar genomförs. Praktiken skall bedrivas på en kvalificerad nivå inom praktikarbetsplatsen och omfatta självständiga arbetsuppgifter. Den studerande får själv hitta en lämplig praktikplats, men praktikplatsen måste godkännas av kursansvarig, med hänsyn till dess relevans för utbildningen och om förutsättningar finns för att ovan angivna mål kan uppfyllas. Praktiken kan genomföras i Sverige eller utomlands.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna består i att delta i arbetet på arbetsplatsen med den eller de arbetsuppgifter som praktiken skall omfatta enligt den praktikplan som upprättats. Arbetsuppgiften kan röra ett eller flera projekt, men ett projekt bör omfatta minst halva praktiktiden. Studenten har rätt till begränsad handledning under praktiken.

Examination

Kursen examineras genom ett självständigt arbete som redovisar en utredning eller annan undersökning, en kort rapport om den arbetsplats som studenten praktiserat på, en muntlig presentation vid ett seminarium samt intyg från arbetsplatsen om fullgjord praktik. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Betygsskala

Tvågradig skala, U, G

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
RAPP Praktikrapport 30 hp U, G
MUNT Muntlig redovisning 0 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.