Globalisering, handel och marknadsstruktur, 7.5 hp

Globalisation, Trade, and Market Structure, 7.5 credits

730G90

Kursen är nedlagd.

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Roger Bandick

Kursansvarig

Roger Bandick

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Marie Karlsson, administratör

Susanne Ljungquist Stafstedt , studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2018 201839-201843 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2018) 201839-201843 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp grundnivå eller motsvarande, med minst 15 hp godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för olika teorier och perspektiv inom internationellt företagande
- anlysera de faktorer som ligger till grund för företags globaliseringsprocesser, däribland, etableringsformer och strategier, och internalisering av värdekedjan
- systematiskt analysera och reflektera över grundläggande utmaningar och problem som uppkommer i företag med global verksamhet
- anlysera effekten av internationell handel på konkurrens, priser, produktdifferentiering och marknadsstrukturer.

Kursinnehåll

Kursen syftar till att analysera utvalda ämne inom olika delar av företagens värdekedjor i en globaliserad omvärld.

Kursen syftar till att integrera nationalekonomiska och företagsekonomiska övergripande aspekter gällande internationellt företagande. Den första delen fokuserar på omvärldens betydelse för internationellt aktiva företag genom att diskutera bland annat globaliseringstrender, handelsteorier, globala investeringsflöden och ekonomisk integration. Utifrån detta fokuserar den andra delen på företags strategiska utmaningar i en global kontext vad gäller internationell expansion, etableringsprocess, hur träda in på nya marknader och varför.

Kursen behandlar följande ämnen:
- Teorier om drivkrafterna bakom internationell handel och specialisering
- Teorier om sourcingaktiviteter
- Effekter av internationell handel på konkurrens, priser, produkt differentiering och marknadsstrukturer
- Företagens internationaliseringsprocesser, etableringsformer och etableringsstrategier
- Förhållandet mellan internationalisering, ekonomisk tillväxt och företagens effektivitetsvinster.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen. Kursen ges på svenska och/eller engelska.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig individuell tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Rugman, Alan M., (2009) The Oxford handbook of international business 2nd ed. Oxford ; New York : Oxford University Press, 2009.

ISBN: 9780199234257, 0199234256, 9780199593446

Kompletterande litteratur

Artiklar

Dunning, John H., The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future International Journal of the Economics of Business Jul2001, Vol. 8 Issue 2, p173-190. 18p.
Sen, Sunanda, International Trade Theory and Policy: A Review of the Literature

Övrigt

Textbok;

Rugman, M. Alan. The Oxford Handbook of International Business. Oxford   University Press. Latest ed.

Artiklar;

Dunning J.H., (2001)“The eclectic (OLI) Paradigm of International    Production: Past, Present and Future”. International journal of Economics of Business, Vol. 8, No. 2, pp. 173-190

Sen, S., (2010), “International Trade Theory and Policy: A Review of the Literature”   The Levy Economics Institute Working Paper, WP 635.

Fler artiklar kan tillkomma, meddelas senare.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.