Miljöekonomi, 7.5 hp

Environmental Economics, 7.5 credits

730G92

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Pernilla Ivehammar

Kursansvarig

Pernilla Ivehammar

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Marie Karlsson, administratör

Susanne Ljungquist Stafstedt, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2018 201849-201903 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201849-201903 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2018) 201849-201903 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs 30 hp på grundnivå eller motsvarande med minst 15 hp godkända.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för resursfördelningsproblemen inom miljöområdet
- förklara behovet av styrmedel inom olika naturresursekonomiska områden samt förklara varför användandet av styrmedel kan bidra till en mer hållbar utveckling
- redogöra för metoder som används för att värdera miljövaror, samt deras styrkor och begränsningar
- analysera aktuella miljöpolitiska frågor baserat på relevanta teorier inom miljö- och naturresursområdet
- redogöra för vilka styrmedel som finns inom miljöområdet samt problem som kan uppstå för ett litet land som Sverige att föra en självständig miljöpolitik.

Kursinnehåll

På kursen behandlas teorin för en effektiv hushållning med knappa miljö- och naturresurser. Det studeras hur styrmedel kan användas för att uppnå ett mer uthålligt och effektivt nyttjande av naturresurser. Vidare behandlas värdering av miljövaror. Svenska nationella och internationella miljöproblem behandlas på kursen.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar och lektioner. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Skriftlig tentamen samt grupparbeten. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Examination 6 hp U, G, VG
PROJ Projekt 1.5 hp U, G

Böcker

Brännlund, Runar, Kriström, Bengt, (2012) Miljöekonomi 2., utök., uppdaterade och bearb. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144080864

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.