Risk Management of Financial Markets and Institutions, 7.5 hp

Risk Management of Financial Markets and Institutions, 7.5 credits

730G97

Huvudområde

Nationalekonomi Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Bo Sjö

Kursansvarig

Bo Sjö

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Anki Rune, administratör

Linnea Tengvall, studierektor

Åsa Carmesten, studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202349-202403 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202349-202403 Engelska Linköping, Valla
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Företagsekonomi) 5 (HT 2023) 202349-202403 Engelska Linköping, Valla V
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska (Nationalekonomi) 5 (HT 2023) 202349-202403 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2023) 202349-202403 Engelska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2023) 202349-202403 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2023) 202349-202403 Engelska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2023) 202349-202403 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2023) 202349-202403 Engelska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2023) 202349-202403 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 5 (HT 2023) 202349-202403 Engelska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2023) 202349-202403 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi, Företagsekonomi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Politices kandidatprogram
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

 • Nationalekonomi, grundkurs 30 hp med minst 15 hp godkända
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för hur finansiella institutioner och marknader fungerar, deras roll i en ekonomi, och varför de anses kräva särskilda regler.
 • redogöra för olika typer av risker som finansinstitut står inför.
 • identifiera, mäta och hantera marknads- och speciellt ränterisker i finansiella institut.
 • ur ett historiskt perspektiv diskutera hur kriser på finansmarknaderna skapas, och problemen med att mäta system kriser.
 • redogöra för hur reglerna på finansmarknaderna är uppbyggda och hur de har utvecklats över tiden som en följd av kriser och utveckling av nya finansiella instrument
 • diskutera användningen av olika metoder för att hantera risker i det finansiella systemet och inom enskilda finansinstitut.

Kursinnehåll

Kursen behandlar styrning och förordningar för finansmarknaderna och finansinstituten. Kursen kombinerar ett historiskt och institutionellt perspektiv på finansiella kriser, med praktisk riskhantering för finansiella institutioner. Kursen har både en modern finansinstitut managementperspektiv och ett historiskt perspektiv som hjälper till att förstå utmaningarna inom förvaltning och regleringen av finansförmedlare och finansiella marknader. Kursen förklarar varför finansiella mellanhänder existerar, räntor, avkastning och varför fluktuationer i räntor är så avgörande för riskhantering i finansiella institut; varför finansiella institut och finanssektorn ses som särskilda jämfört med andra företag och sektorer i ekonomin. Kursen ger en djup förståelse för finansiella kriser i ett historiskt perspektiv; hur man identifierar, mäta och hantera risker i finansiella institut. Framför allt ränterisk, kreditrisk, valuta- och likviditetsrisker. Kursen ger en god förståelse för hur man driver finansiella institutioner som banker.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursmålen uppfylls genom föreläsningar, seminarier, grupparbeten, inlämningsuppgifter, rapportskrivning och presentationer, diskussioner och bedömningar. Självstudier är ett nödvändigt komplement till kursen.

Undervisningsspråket är engelska.

Examination

Kursen examineras genom gruppuppgifter samt en skriftlig tenta. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXA1 Examination 3 hp U, G, VG
INL2 Inlämningsuppgift 4.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Se under fliken "Övriga dokument" för eventuell kompletterande litteraturlista.
Reinhart, Carmen M., Rogoff, Kenneth S., (2009) This time is different : eight centuries of financial folly Princeton : Princeton University Press, 2009

ISBN: 9780691142166

Kompletterande litteratur

Böcker

Saunders, Anthony, Cornett, Marcia Millon, (2011) Financial institutions management : a risk management approach 7. ed. Boston : McGraw-Hill, 2011

ISBN: 9780071289559

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.