Ekonometri, 7.5 hp

Econometrics, 7.5 credits

730G99

Huvudområde

Nationalekonomi Företagsekonomi Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Göran Hägg

Kursansvarig

Thérese Lind

Studierektor eller motsvarande

Linnea Tengvall

Kontaktinformation

Marie Karlsson, administratör

Susanne Ljungquist Stafstedt , studievägledare

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2018 201839-201843 Svenska Linköping, Valla
F7YEK Civilekonomprogrammet (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7YEK Civilekonomprogrammet (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Företagsekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska (Nationalekonomi) 5 (HT 2018) 201839-201843 Svenska Linköping, Valla V
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 5 (HT 2018) 201839-201843 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Nationalekonomi, Företagsekonomi, Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
  • Civilekonomprogrammet
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
  • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Genomgången Nationalekonomi, grundkurs, 30 hp med minst 15 hp godkända, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för grundläggande ekonometriska modellformuleringar och innebörd av olika bakomliggande modellantaganden
- redogöra för de vanligast förekommande estimationsmetoderna och för hur olika modellformuleringar och egenskaper hos olika typer av data påverkar val av estimationsmetod
- tolka resultatet av genomförda modellskattningar av såväl mikro- som makroekonomiska modeller och pröva olika hypoteser med relevans för de modeller som skattats.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Den klassiska linjära regressionsmodellen och olika avvikelser från denna modell
- Estimationsmetoder för linjära regressionsmodeller
- Egenskaper hos olika typer av data
- Modeller för diskreta val
- Simultana ekvationssystem
- Hypotesprövning för avvikelser från bakomliggande modellantaganden och för förekomst av olika ekonomiska samband
- Datorlaborationer

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen omfattar föreläsningar och datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Avslutande skriftlig tentamen. Inlämningsuppgifter i form av datorlaborationer. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
INUP Inlämningsuppgift 0 hp U, G
EXAM Examination 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Stock, James H., Watson, Mark W., Stock, James H., Watson, Mark W., (2014) Introduction to econometrics

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.