Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, avancerad nivå, 30 hp

Sociology 4 - Sociological Perspectives on the Changing Welfare Society, 30 credits

731A02

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Mattias Hellgren

Kursansvarig

Mattias Hellgren

Studierektor eller motsvarande

Mattias Hellgren

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2025 202504-202523 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1E

Förkunskapskrav

 • Godkänd Sociologi, grundkurs 30 hp 
 • Godkänd Sociologi, fortsättningskurs 30 hp 
 • Sociologi, fördjupningskurs (30 hp) med minst 22,5 hp godkända, vari skall ingå ett självständigt arbete om 15 hp eller motsvarande.
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på avancerad nivå kunna:

 • beskriva, analysera och kritiskt granska välfärdssamhällets förändring med särskild tonvikt på arbetslivets och hälsoområdets problematik och politik ur såväl ett makro- som mikrosociologiskt perspektiv
 • kritiskt granska aktuella samhällsfenomen i relation till arbetslivet och hälsoområdet
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar
 • genomföra ett vetenskapligt arbete
 • planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar

Kursinnehåll

Kursen består av tre delkurser.

Arbetslivets sociologi, 7,5 hp

I delkursen behandlas välfärdssamhällets förändring med tonvikt på arbetslivets problematik och politik. De förklaringsmodeller och empiriska förhållanden som analyseras inom området genomlyses på såväl makro- som mikronivå.

Medicinsk sociologi, 7,5 hp

I delkursen behandlas och analyseras välfärdssamhällets förändring med tonvikt på hälsoområdets problematik och politik. De förklaringsmodeller och empiriska förhållanden som analyseras inom området genomlyses på såväl makro- som mikronivå.

Självständigt arbete, 15 hp

I delkursen fördjupas, används och diskuteras för ämnet relevanta teorier och vetenskapliga metoder i anslutning till ett självständigt uppsatsarbete. Vidare i delkursen ingår att formulera en frågeställning, genomföra en undersökning och presentera resultatet skriftligt i enlighet med ämnets skrivtraditioner. I delkursen ingår även att muntligt försvara det egna arbetet samt att granska och ge respons på ett annat självständigt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete, grupparbete, seminarier och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Studenten har rätt till handledning under den termin som studenten är registrerad på och genomför det självständiga arbetet. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande termin.

Examination

Kursen examineras genom:

Arbetslivets sociologi, 7,5 hp

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

Medicinsk sociologi, 7,5 hp

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

Självständigt arbete, 15 hp

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga examinerande moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 75% av de VG-grundade högskolepoängen. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsats 15 hp U, G, VG
MEDI Medicinsk sociologi 7.5 hp U, G, VG
ARBE Arbetslivets sociologi 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturen väljs i samråd med handledare

Övrigt

Kurslitteraturen finns i Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.