Sociologi 4 - Sociologiska perspektiv på välfärdssamhällets förändring, avancerad nivå, 30 hp

Sociology 4 - Sociological Perspectives on the Changing Welfare Society, 30 credits

731A02

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

John Boman

Kursansvarig

John Boman

Studierektor eller motsvarande

Mattias Hellgren

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202334-202403 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1E

Förkunskapskrav

  • Godkänd Sociologi, grundkurs 30 hp 
  • Godkänd Sociologi, fortsättningskurs 30 hp 
  • Sociologi, fördjupningskurs (30 hp) med minst 22,5 hp godkända, vari skall ingå en uppsats om 15hp eller motsvarande.
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • beskriva, analysera och kritiskt granska välfärdssamhällets förändring med särskild tonvikt på arbetslivets och hälsoområdets problematik och politik ur såväl ett makro- som mikrosociologiskt perspektiv,
  • kritiskt granska aktuella samhällsfenomen i relation till arbetslivet och hälsoområdet,
  • självständigt genomföra en forskningsstudie med tydliga inslag av kritisk reflektion av såväl teoretisk som empirisk art.

Kursinnehåll

Arbetslivets sociologi, 7,5 hp

(Sociology of Work)
Inom delkursen behandlas välfärdssamhällets förändring med tonvikt på arbetslivets problematik och politik. De förklaringsmodeller och empiriska förhållanden som analyseras inom området genomlyses på såväl makro- som mikronivå.

Medicinsk sociologi, 7,5 hp

(Sociology of Medicine)
Inom delkursen behandlas och analyseras välfärdssamhällets förändring med tonvikt på hälsoområdets problematik och politik. De förklaringsmodeller och empiriska förhållanden som analyseras inom området genomlyses på såväl makro- som mikronivå.

Uppsats, 15 hp

(Thesis)
Inom delkursen ska den studerande, utifrån kursens problemområden, självständigt författa ett arbete och därvid utgå från vetenskaplig teoribildning och forskning samt välja modeller, tekniker och metoder. Uppsatsen ska uppfylla de teoretiska, metodologiska och dispositionsmässiga krav som ställs på nivån. Uppsatsen ska innehålla en kritisk diskussion över det egna arbetet samt följa de formalia som handledare och examinator anvisar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete individuellt och i grupp, obligatoriska redovisningar och aktivt deltagande i såväl föreläsningar som seminarier. Vidare ingår handledning i grupp och individuellt. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbete med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Examinationsformerna varierar beroende på uppläggning av de olika delkurserna. Förutom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier och utförande av obligatoriska inlämningsuppgifter förekommer hemtentamen som examinationsform. Uppsatsen presenteras och försvaras vid ett seminarium och den studerande ska opponera på annan uppsats samt aktivt delta vid minst två ytterligare uppsatsseminarier.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsats 15 hp U, G, VG
MEDI Medicinsk sociologi 7.5 hp U, G, VG
ARBE Arbetslivets sociologi 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Litteraturen väljs i samråd med handledare

Övrigt

Kurslitteraturen finns i Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.