Sociologi 1, grundkurs, 30 hp

Sociology 1, basic course, 30 credits

731G19

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Mattias Hellgren

Kursansvarig

Mattias Hellgren

Studierektor eller motsvarande

Mattias Hellgren

Kontaktinformation

Administratör: Åsa Steinvall

Studierektor: Mattias Hellgren

Studievägledare: Ida Ekström

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202434-202503 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa klassiska och moderna sociologiska teorier och begrepp
 • redogöra för aktuella samhällsfenomen med utgångspunkt från sociologins teorier och begrepp
 • redogöra för olika samhällsproblem och formulera relevanta sociologiska problemställningar
 • orientera sig om olika vetenskapsteoretiska skolbildningar
 • redogöra för olika metodologiska aspekter utifrån ett sociologiskt perspektiv
 • redogöra för kvantitativa och kvalitativa metoder
 • identifiera olika forskningsetiska aspekter
 • tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till sociologisk kunskap och kunskapsproduktion i en samhällskontext
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Introduktion till samhälls- och beteendevetenskap, 7,5 hp

I delkursen introduceras sociologi som en samhälls- och som en beteendevetenskaplig disciplin. I kursen behandlas aktuella problem på samhälls-, grupp- och individnivå.

Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp

I delkursen behandlas klassisk sociologisk teori och begreppsbildning. Delkursen framställer sociologins uppkomst och framväxt genom att spegla ämnets tidiga tänkare, teorier och begrepp.

Modern sociologisk teori, 7,5 hp

I delkursen introduceras den moderna sociologins teorier och begrepp. I delkursen används dessa teorier och begrepp för att utveckla samhällsstrukturellt tänkande och förståelse för individers och gruppers samspel. 

Elementär sociologisk metod, 7,5 hp

I delkursen behandlas elementär sociologisk metod. De grundläggande vetenskapsteoretiska positionerna och de grundläggande metodologiska ansatserna berörs utifrån det sociologiska kunskapsfältet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete, grupparbete och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier

Examination

Kursen examineras genom:

Introduktion till samhälls- och beteendevetenskap, 7,5 hp

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

Modern sociologisk teori, 7,5 hp

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG 
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

Elementär sociologisk metod, 7,5 hp

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG 
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga examinerande moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 75% av de VG-grundande högskolepoängen. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
METO Elementär sociologisk metod 7.5 hp U, G, VG
MODE Modern sociologisk teori 7.5 hp U, G, VG
KLAS Klassisk sociologisk teori 7.5 hp U, G, VG
INTR Introduktion till samhälls- och beteendevetenskap 7.5 hp U, G, VG

Övrigt

Litteraturlista finns i Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.