Sociologi 1, grundkurs, 30 hp

Sociology 1, basic course, 30 credits

731G19

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Daniel Persson Thunqvist

Kursansvarig

Daniel Persson Thunqvist

Studierektor eller motsvarande

Mattias Hellgren

Kontaktinformation

Administratör: Hanna Ekelund Strand

Studierektor: Mattias Hellgren

Studievägledare: Ida Ekström

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • använda klassiska och moderna sociologiska teorier och begrepp,
  • redogöra för aktuella samhällsfenomen med utgångspunkt från sociologins teorier och begrepp,
  • redogöra för olika samhällsproblem och formulera relevanta sociologiska problemställningar,
  • orientera sig om olika vetenskapsteoretiska skolbildningar,
  • redogöra för olika metodologiska aspekter utifrån ett sociologiskt perspektiv,
  • redogöra för kvantitativa och kvalitativa metoder
  • identifiera olika forskningsetiska aspekter,
  • tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till sociologisk kunskap och kunskapsproduktion i en samhällskontext.

Kursinnehåll

Introduktion till samhälls- och beteendevetenskap, 7,5 hp

(Introduction to Societal and Behavioural Studies)
Inom delkursen behandlas aktuella problem på samhälls-, grupp- och individnivå ur ett sociologisk perspektiv.

Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp

(Classical Sociological Theory)
Inom delkursen behandlas klassisk sociologisk teori och begreppsbildning. Delkursen framställer sociologins uppkomst och framväxt genom att spegla ämnets tidiga tänkare, teorier och begrepp.

Modern sociologisk teori, 7,5 hp

(Modern Sociological Theory)
Inom delkursen introduceras den moderna sociologins teorier och begrepp. I kursen används dessa teorier och begrepp för att utveckla samhällsstrukturellt tänkande och förståelse för individers och gruppers samspel.

Elementär sociologisk metod, 7,5 hp

(Basic Resarch Methods)
Inom delkursen behandlas olika vetenskapsteoretiska positioner och metodologiska utgångspunkter med tonvikt på det sociologiska kunskapsfältet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete individuellt och i grupp, obligatoriska presentationer och aktivt deltagande i seminarier. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Examinationsformerna varierar beroende på uppläggning av de olika delkurserna. Förutom obligatoriska presentationer, seminarier och inlämningsuppgifter förekommer såväl hemtentamen som salstentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
METO Elementär sociologisk metod 7.5 hp U, G, VG
MODE Modern sociologisk teori 7.5 hp U, G, VG
KLAS Klassisk sociologisk teori 7.5 hp U, G, VG
INTR Introduktion till samhälls- och beteendevetenskap 7.5 hp U, G, VG

Böcker

1. Edling, Christofer, Liljeros, Fredrik, (2016) Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning 2. rev. och utök. uppl. Stockholm : Liber, 2016

ISBN: 9789147112821

Delkurs 1, Introduktion till samhälls- och beteendevetenskap

1. Molander, Bengt, (2011) Vetenskapsfilosofi. En bok om vetenskapen och den vetenskapande människan Thales
1. Månson, Per, (2014) Båten i parken : introduktion till samhällsstudier 6., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144095875

Delkurs 1, Introduktion till samhälls- och beteendevetenskap

2. Durkheim, Émile, (1983) Självmordet [Ny uppl.] Lund : Argos, 1983 ;

ISBN: 9170060290

Delkurs 2, Klassisk sociologisk teori

2. Lögdlund, Ulrik, Gottzén, Lucas, (2014) Sociologins teoretiker Malmö : Gleerups, 2014

ISBN: 9789140678638

Delkurs 2, Klassisk sociologisk teori

2. Weber, Max, (1978) Den protestantiska etiken och kapitalismens anda Lund : Argos, 1978 ;

ISBN: 9170060231

Delkurs 2, Klassisk sociologisk teori

3. Elias, Norbert, Scotson, John L., (2010) Etablerade och outsiders 2. utök. och rev. uppl. Lund : Arkiv, 2010

ISBN: 9789179242305

Delkurs 3, Modern sociologisk teori

3. Goffman, Erving, (2020) Självframställning i vardagslivet 7 Stockholm : Studentlitteratur, 2020

ISBN: 9789144127323

Delkurs 3, Modern sociologisk teori

3. Lögdlund, Ulrik, Gottzén, Lucas, (2014) Sociologins teoretiker Malmö : Gleerups, 2014

ISBN: 9789140678638

Delkurs 3, Modern sociologisk teori

4. Bryman, Alan, (2018) Samhällsvetenskapliga metoder 3 Liber, 2018

ISBN: 9789147112067

Delkurs 4, Elementär sociologisk metod

4. Patel och Davidson, (2019) Forskningsmetodikens grunder : Att planera, genomföra och rapportera en undersökning 5 Studentlitteratur

ISBN: 9789144126050

Delkurs 4, Elementär sociologisk metod

Artiklar

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

Stockholm: Vetenskapsrådet http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Delkurs 4, Elementär sociologisk metod