Sociologi 2, fortsättningskurs, 30 hp

Sociology 2, continuation course, 30 credits

731G20

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

John Boman

Kursansvarig

John Boman

Studierektor eller motsvarande

Mattias Hellgren

Kontaktinformation

Administratör, Hanna Ekelund Strand

Studierektor: Mattias Hellgren

Studievägledare: Ida Ekström

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202304-202323 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Sociologi, grundkurs 30 hp med minst 22,5 hp godkända 
  inklusive delkurserna:
  Klassisk sociologisk teori 7,5 hp
  Modern sociologisk teori 7,5 hp
  samt
  Introduktion till samhälls- och beteendevetenskap 7,5 hp 
  eller 
  Elementär sociologisk metod 7,5 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för grundläggande begrepp, resonemang och perspektiv inom modern sociologisk teori,
 • analysera aktuella samhällsproblem med hjälp av olika sociologiska teorier på samhälls-, grupp- och individnivå,
 • redogöra för hur metodologiska val får olika konsekvenser i forskningsprocessen,
 • redogöra för de grundläggande tankarna bakom signifikanstest, konfidensintervall och statistiska samband,
 • analysera kvantitativa datamaterial med hjälp av grundläggande deskriptiv och statistisk analys,
 • identifiera och analysera ett sociologiskt problem,
 • identifiera och reflektera över forskningsetiska aspekter,
 • tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till sociologisk kunskap och kunskapsproduktion i en samhällskontext.

Kursinnehåll

Människa, interaktion och social verklighet, 7,5 hp

(Human, Interaction and Social Reality)
Inom delkursen fördjupas förståelsen för interaktion mellan människa och samhälle. Skillnaden mellan olika teoritraditioner vad gäller grundläggande antaganden om människans och samhällets natur belyses.

Makt, struktur och styrning i det moderna samhället, 7,5 hp

(Power, Structure and Governmentality in Modern Society)
Inom delkursen behandlas moderna sociologiska teorier där fokus läggs på sociala, ekonomiska, politiska och kulturella samhällsförändringar.

Sociologisk metod med kvantitativ inriktning, 7,5 hp

(Quantitative Research Methods)
Inom delkursen behandlas en fördjupad vetenskapsteoretisk diskussion med fokus på den kvantitativa forskningstraditionen. Vidare behandlas kvantitativa datainsamlings-, bearbetnings-, och analystekniker. Inom delkursen skapas förståelse för statistiskt material i en samhällskontext.

Sociologisk analys och skrivande, 7.5 hp

(Sociological Analysis and Writing)
Inom delkursen ska den studerande identifiera och analysera ett eget valt forskningsproblem samt presentera en text baserad på sociologiska teorier och begrepp.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete individuellt och i grupp, obligatoriska presentationer och aktivt deltagande i seminarier. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Examinationsformerna varierar beroende på uppläggning av de olika delkurserna. Förutom obligatoriska seminarier och inlämningsuppgifter förekommer såväl hemtentamen som salstentamen samt presentation av egen text vid seminarium. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SOCI Sociologisk analys och skrivande 7.5 hp U, G, VG
METO Sociologisk metod med kvantitativ inriktning 7.5 hp U, G, VG
MAKT Makt, struktur och styrning i det moderna samhället 7.5 hp U, G, VG
MÄNN Människa, interaktion och social verklighet 7.5 hp U, G, VG

Böcker

1. Asplund, Johan, (1987) Det sociala livets elementära former Göteborg : Korpen, 1987 ;

ISBN: 9173740861, 9789173740869

Delkurs 1. Människa, interaktion och social verklighet

1. Lögdlund, Ulrik, Gottzén, Lucas, (2014) Sociologins teoretiker Malmö : Gleerups, 2014

ISBN: 9789140678638

Delkurs 1. Människa, interaktion och social verklighet

2. Bauman, Zygmunt, Torhell, Sven-Erik, (2008) Konsumtionsliv Göteborg : Daidalos, 2008

ISBN: 9789171732781

Delkurs 2. Makt, struktur och styrning i det moderna samhället

4. Delkurs 4. Sociologisk analys och skrivande,

Litteraturen väljs i samråd med handledare

Borg, E. & Westerlund, J., (2021) Statistik för beteendevetare faktabok Malmö: MTM

ISBN: 9789147129409

Delkurs 3. Sociologisk metod med kvantitativ inriktning

Gottzén Lucas & Ulrik Lögdlund, (2014/2021) 2. Sociologins teoretiker Gleerups

ISBN: 9789140678638 och 9789151107325

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.