Sociologi 2, fortsättningskurs, 30 hp

Sociology 2, continuation course, 30 credits

731G20

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Mattias Hellgren

Kursansvarig

Mattias Hellgren

Studierektor eller motsvarande

Mattias Hellgren

Kontaktinformation

Administratör, Åsa Steinvall

Studierektor: Mattias Hellgren

Studievägledare, Ida Ekström

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2024 202404-202423 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

 • Sociologi, grundkurs 30 hp med minst 22,5 hp godkända 
  inklusive delkurserna:
  Klassisk sociologisk teori 7,5 hp
  Modern sociologisk teori 7,5 hp
  samt
  Introduktion till samhälls- och beteendevetenskap 7,5 hp 
  eller 
  Elementär sociologisk metod 7,5 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande begrepp, resonemang och perspektiv inom modern sociologisk teori
 • analysera aktuella samhällsproblem med hjälp av olika sociologiska teorier på samhälls-, grupp- och individnivå
 • redogöra för hur metodologiska val får olika konsekvenser i forskningsprocessen
 • redogöra för de grundläggande tankarna bakom signifikanstest, konfidensintervall och statistiska samband
 • analysera kvantitativa datamaterial med hjälp av grundläggande statistisk analys
 • identifiera och analysera ett sociologiskt problem
 • identifiera och reflektera över forskningsetiska aspekter
 • tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till sociologisk kunskap och kunskapsproduktion i en samhällskontext
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper

Kursinnehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Människa, interaktion och social verklighet, 7,5 hp

I delkursen behandlas en fördjupad förståelse för interaktion mellan människa och samhälle med ett mikrosociologiskt perspektiv. Delkursen behandlar skillnader mellan olika mikrosociologiska teoritraditioner. I delkursen används dessa teorier för att förstå aktuella samhällsproblem utifrån ett mikrosociologiskt perspektiv.

Makt, struktur och styrning i det moderna samhället, 7,5 hp

I delkursen behandlas moderna sociologiska teorier där fokus läggs på sociala, ekonomiska, politiska och kulturella samhällsförändringar. Delkursen tillämpar ett kritiskt förhållningssätt till sociologisk kunskap och kunskapsproduktion i en samhällskontext. I delkursen används dessa teorier för att förstå aktuella samhällsproblem utifrån ett makrosociologiskt perspektiv.

Sociologisk metod med kvantitativ inriktning, 7,5 hp

I delkursen behandlas en fördjupad vetenskapsteoretisk diskussion med fokus på den kvantitativa forskningstraditionen. Vidare behandlas kvantitativa datainsamlings-, bearbetnings-, och analystekniker. Inom delkursen skapas förståelse för statistiskt material i en samhällskontext.

Sociologisk analys och skrivande, 7,5 hp

I delkursen ingår att identifiera och analysera ett eget valt forskningsproblem samt presentera en text baserad på sociologiska teorier och begrepp. Delkursen syftar till att integrera och utveckla sociologiska kunskaper som förvärvats.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete, grupparbete, seminarier och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

Människa, interaktion och social verklighet, 7,5 hp

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

Makt, struktur och styrning i det moderna samhället, 7,5 hp

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

Sociologisk metod med kvantitativ inriktning, 7,5 hp

 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

Sociologisk analys och skrivande, 7.5 hp

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga examinerande moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 75% av de VG-grundade högskolepoängen. 

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SOCI Sociologisk analys och skrivande 7.5 hp U, G, VG
METO Sociologisk metod med kvantitativ inriktning 7.5 hp U, G, VG
MAKT Makt, struktur och styrning i det moderna samhället 7.5 hp U, G, VG
MÄNN Människa, interaktion och social verklighet 7.5 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteratur finns i Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.