Sociologi 3, fördjupningskurs, 30 hp

Sociology 3, In-depth course, 30 credits

731G21

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ulrik Lögdlund

Kursansvarig

Ulrik Lögdlund

Studierektor eller motsvarande

Mattias Hellgren

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202434-202503 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

 • Godkänd Sociologi, grundkurs, 30 hp
 • Sociologi, fortsättningskurs, 30 hp med godkänt i delkurserna Människa, interaktion och social verklighet, 7,5 hp, Makt, struktur och styrning i det moderna samhället, 7,5 hp och Sociologisk metod med kvantitativ inriktning, 7,5 hp eller motsvarande

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • tillämpa sociologiska teorier kring det nutida samhällets organisering och utveckling
 • redogöra för fördjupad kunskap om sociologins vetenskapliga grund
 • tillämpa grundläggande kvalitativa analysmetoder
 • redogöra för aktuella forskningsfrågor inom sociologin
 • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning
 • kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer
 • tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till sociologisk kunskap och kunskapsproduktion i en samhällskontext
 • muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Kursinnehåll

Kursen består av tre delkurser.

Fördjupad sociologisk teori, 7,5 hp

I delkursen behandlas sociologiska teorier om det moderna samhällets organisering och utveckling. Inom delkursen utvecklas olika förklaringsmodeller och analyser av sociala fenomen på samhälls-, grupp-, och individnivå.

Sociologisk metod med kvalitativ inriktning, 7,5 hp

I kursen behandlas en fördjupad bild av vetenskapsfilosofiska perspektiv, metodologiska positioner och forskningsetiska problem. Vidare granskas kvalitativa datainsamlingsstrategier och centrala inslag i kvalitativa analysstrategier.

Självständigt arbete, 15 hp

I delkursen fördjupas, används och diskuteras för ämnet relevanta teorier och vetenskapliga metoder i anslutning till ett självständigt arbete. Vidare i delkursen ingår att formulera en frågeställning, genomföra en undersökning och presentera resultatet skriftligt i enlighet med ämnets skrivtraditioner. I delkursen ingår även att muntligt försvara det egna arbetet samt att granska och ge respons på ett annat självständigt arbete.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete, grupparbete, seminarier och handledning. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Studenten har rätt till handledning under den termin som studenten är registrerad på och genomför det självständiga arbetet. Om det finns särskilda skäl, och om handledningsresursen inte förbrukats under aktuell termin, kan kursansvarig lärare i samråd med handledare besluta att erbjuda handledning under nästkommande termin.

Examination

Kursen examineras genom:

Fördjupad sociologisk teori, 7,5 hp

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

Sociologisk metod med kvalitativ inriktning, 7,5 hp

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

Självständigt arbete, 15 hp

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuell skriftlig uppgift, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga examinerande moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på minst 75% av de VG-grundade högskolepoängen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SJÄL Självständigt arbete 15 hp U, G, VG
TEOR Fördjupad sociologisk teori 7.5 hp U, G, VG
METO Sociologisk metod med kvalitativ inriktning 7.5 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteratur finns i Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.