Sociologi 3, fördjupningskurs, 30 hp

Sociology 3, In-depth course, 30 credits

731G21

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Ulrik Lögdlund

Kursansvarig

Ulrik Lögdlund

Studierektor eller motsvarande

Mattias Hellgren

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202334-202403 Svenska Linköping, Valla

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Förkunskapskrav

 • Godkänd Sociologi, grundkurs, 30 hp
 • Sociologi, fortsättningskurs, 30 hp med minst 22,5 hp godkända vari ska ingå Sociologisk metod med kvantitativ inriktning, 7,5 hp och Uppsats, 7,5 hp
  eller
 • Godkänd Sociologi, grundkurs 30 hp
 • Sociologi, fortsättningskurs, 30 hp med minst 22,5 hp godkända vari ska ingå Människa, interaktion och social verklighet, 7,5 hp, Makt, struktur och styrning i det moderna samhället, 7,5 hp och Sociologisk metod med kvantitativ inriktning, 7,5 hp

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • använda fördjupade kunskaper om sociologiska teorier kring det nutida samhällets organisering och utveckling,
 • redogöra för fördjupad kunskap om sociologins vetenskapliga grund,
 • tillämpa fördjupad kunskap om metoder inom området,
 • fördjupa sig i och redogöra för aktuella forskningsfrågor inom sociologin,
 • visa på förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning,
 • kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • skriftligt och muntligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper,
 • göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och forskningsetiska aspekter,
 • tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till sociologisk kunskap och kunskapsproduktion i en samhällskontext.

Kursinnehåll

Fördjupad sociologisk teori, 7,5 hp

(Intensified Sociological Theory)
Inom delkursen behandlas sociologiska teorier om det moderna samhällets organisering och utveckling. Inom delkursen utvecklas olika förklaringsmodeller och analyser av sociala fenomen på samhälls-, grupp-, och individnivå.

Sociologisk metod med kvalitativ inriktning, 7,5 hp

(Qualitative Research Methods)
Inom kursen behandlas en fördjupad bild av vetenskapsfilosofiska perspektiv, metodologiska positioner och forskningsetiska problem. Vidare granskas kvalitativa datainsamlingsstrategier och centrala inslag i kvalitativa analysstrategier.

Självständigt arbete, 15 hp

(Thesis)
Inom delkursen ska de studerande författa ett självständigt arbete och därvid utgå från sociologisk forskning och teoribildning samt där välja för forskningsproblemet sociologiskt relevanta analys- och datainsamlingsmetoder. Det självständiga arbetet ska uppfylla de teoretiska, metodologiska, forskningsetiska och dispositionsmässiga krav som ställs på nivån. Det självständiga arbetet ska följa de regler för formalia som handledare och examinator anvisar.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete i grupp eller individuellt samt obligatoriska redovisningar och aktivt deltagande i seminarier. Vidare ingår handledning i grupp och individuellt. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier både enskilt och i grupp.

Examination

Examinationsformerna varierar beroende på uppläggning av de olika delkurserna. Förutom aktivt deltagande vid obligatoriska seminarier förekommer hemtentamen som examinationsform. Det självständiga arbetet presenteras och försvaras vid ett seminarium. Den studerande ska även opponera på annat arbete samt aktivt delta vid minst två ytterligare uppsatsseminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SJÄL Självständigt arbete 15 hp U, G, VG
TEOR Fördjupad sociologisk teori 7.5 hp U, G, VG
METO Sociologisk metod med kvalitativ inriktning 7.5 hp U, G, VG

Övrigt

Kurslitteratur finns i Lisam

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.