Sociologi 1, grundkurs, 30 hp

Sociology 1, basic course, 30 credits

731G19

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Daniel Persson Thunqvist

Kursansvarig

Daniel Persson Thunqvist

Studierektor eller motsvarande

Marcus Persson

Kontaktinformation

Kursadministratör: Helene Pers

Studierektor: Marcus Persson

Studievägledare Karin Siverskog

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2021 202134-202203 Svenska Linköping

Huvudområde

Sociologi

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • använda klassiska och moderna sociologiska teorier och begrepp,
  • redogöra för aktuella samhällsfenomen med utgångspunkt från sociologins teorier och begrepp,
  • redogöra för olika samhällsproblem och formulera relevanta sociologiska problemställningar,
  • orientera sig om olika vetenskapsteoretiska skolbildningar,
  • redogöra för olika metodologiska aspekter utifrån ett sociologiskt perspektiv,
  • redogöra för kvantitativa och kvalitativa metoder
  • identifiera olika forskningsetiska aspekter,
  • tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till sociologisk kunskap och kunskapsproduktion i en samhällskontext.

Kursinnehåll

Introduktion till samhälls- och beteendevetenskap, 7,5 hp

(Introduction to Societal and Behavioural Studies)
Inom delkursen behandlas aktuella problem på samhälls-, grupp- och individnivå ur ett sociologisk perspektiv.

Klassisk sociologisk teori, 7,5 hp

(Classical Sociological Theory)
Inom delkursen behandlas klassisk sociologisk teori och begreppsbildning. Delkursen framställer sociologins uppkomst och framväxt genom att spegla ämnets tidiga tänkare, teorier och begrepp.

Modern sociologisk teori, 7,5 hp

(Modern Sociological Theory)
Inom delkursen introduceras den moderna sociologins teorier och begrepp. I kursen används dessa teorier och begrepp för att utveckla samhällsstrukturellt tänkande och förståelse för individers och gruppers samspel.

Elementär sociologisk metod, 7,5 hp

(Basic Resarch Methods)
Inom delkursen behandlas olika vetenskapsteoretiska positioner och metodologiska utgångspunkter med tonvikt på det sociologiska kunskapsfältet.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, självständigt arbete individuellt och i grupp, obligatoriska presentationer och aktivt deltagande i seminarier. Förutom schemalagd tid förväntas de studerande arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.

Examination

Examinationsformerna varierar beroende på uppläggning av de olika delkurserna. Förutom obligatoriska presentationer, seminarier och inlämningsuppgifter förekommer såväl hemtentamen som salstentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för beteendevetenskap och lärande
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
METO Elementär sociologisk metod 7.5 hp U, G, VG
MODE Modern sociologisk teori 7.5 hp U, G, VG
KLAS Klassisk sociologisk teori 7.5 hp U, G, VG
INTR Introduktion till samhälls- och beteendevetenskap 7.5 hp U, G, VG

Böcker

Denna litteraturlista är preliminär

1. Edling, Christofer, Liljeros, Fredrik, (2016) Ett delat samhälle : makt, intersektionalitet och social skiktning 2. rev. och utök. uppl. Stockholm : Liber, 2016

ISBN: 9789147112821

Delkurs 1, Introduktion till samhälls- och beteendevetenskap

1. Gilje, Nils, Grimen, Harald, Andersson, Sten, (2007) Samhällsvetenskapernas förutsättningar 3. uppl. Göteborg : Daidalos, 2007

ISBN: 9789171732606

Delkurs 1, Introduktion till samhälls- och beteendevetenskap

1. Månson, Per, (2014) Båten i parken : introduktion till samhällsstudier 6., [rev.] uppl. Lund : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144095875

Delkurs 1, Introduktion till samhälls- och beteendevetenskap

2. Durkheim, Émile, Johansson, Monica, (1983) Självmordet [Ny uppl.] Lund : Argos, 1983 ;

ISBN: 9170060290

Delkurs 2, Klassisk sociologisk teori

2. Lögdlund, Ulrik, Gottzén, Lucas, (2014) Sociologins teoretiker Malmö : Gleerups, 2014

ISBN: 9789140678638

Delkurs 2, Klassisk sociologisk teori

2. Weber, Max, Lundquist, Agne, (1978) Den protestantiska etiken och kapitalismens anda Lund : Argos, 1978 ;

ISBN: 9170060231

Delkurs 2, Klassisk sociologisk teori

3. Elias, Norbert, Scotson, John L., (2010) Etablerade och outsiders 2. utök. och rev. uppl. Lund : Arkiv, 2010

ISBN: 9789179242305

Delkurs 3, Modern sociologisk teori

3. Goffman, Erving, (2014) Jaget och maskerna : en studie i vardagslivets dramatik 6. uppl. Stockholm : Studentlitteratur, 2014

ISBN: 9789144102894

Delkurs 3, Modern sociologisk teori

3. Lögdlund, Ulrik, Gottzén, Lucas, (2014) Sociologins teoretiker Malmö : Gleerups, 2014

ISBN: 9789140678638

Delkurs 3, Modern sociologisk teori

4. Bryman, Alan, Nilsson, Björn, (2011) Samhällsvetenskapliga metoder 2., [rev.] uppl. Malmö : Liber, 2011

ISBN: 9789147090686

Delkurs 4, Elementär sociologisk metod

4. Thurén, Torsten, (2007) Vetenskapsteori för nybörjare 2., [omarb.] uppl. Stockholm : Liber, 2007

ISBN: 9789147086511

Delkurs 4, Elementär sociologisk metod

Artiklar

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning

Stockholm: Vetenskapsrådet http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf

Delkurs 4, Elementär sociologisk metod

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.