Webbprogrammering, 6 hp

Web programming, 6 credits

732A56

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Sahand Sadjadee

Kursansvarig

Sahand Sadjadee

Studierektor eller motsvarande

Jalal Maleki
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
F7MSL Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - First and main admission round 2 (VT 2024) 202403-202412 3 Engelska Linköping, Valla V
F7MSL Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2024) 202403-202412 3 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Datateknik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master's Programme in Statistics and Machine Learning

Förkunskapskrav

 • 180 hp avslutade kurser varav 90 hp inom något av följande ämnen:
  • statistik
  • matematik
  • tillämpad matematik
  • datavetenskap
  • teknik
 • Godkända kurser i:
  • matematisk analys
  • linjär algebra
  • statistik
  • programmering
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska
 • Minst 6 hp godkända från termin 1 på Master's Programme in Statistics and Machine Learning eller motsvarande förvärvade kunskaper

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för de övergripande teknikerna som används i webbprogrammering och ha en bred överblick av området
 • redogöra för content management system och dess användning
 • använda tekniker som HTML, CSS, Javascript, Python, Flask, SQL och JSON för att skapa interaktivt webbinnehåll samt att i förekommande fall göra kopplingar till databaser
 • utveckla applikationer för både klient och servermiljö
 • redogöra för principerna for web services och använda sig av enklare tekniker för att skapa och anropa web services

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • grundläggande WWW, Internet, browsers och HTML 
 • tekniker som Python, Flask, SQL, Websockets, JSON och HTML5
 • utveckling av ‘Rest API’ och ‘Single-Page Applications’
   

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska 

Examination

Kursen examineras genom:

 • skriftligt projektarbete i par, betygsskala: EC
 • individuell muntligt redovisning av projektarbete, betygsskala: EC
 • aktivt deltagande i laborationer, betygsskala: EC, P/F

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst E på skriftligt projektarbete i par samt den individuella muntliga redovisningen av projektarbetet och Pass på aktivt deltagande i laborationer. Högre betyg grundas på skriftligt projektarbete i par samt den individuella muntliga redovisningen av projektarbetet.

Detaljerad information återfinns i studiehandledningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Projekt och laborationer 6 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.