Avancerad programmering i R, 6 hp

Advanced Programming in R, 6 credits

732A94

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Krzysztof Bartoszek

Kursansvarig

Krzysztof Bartoszek

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2024 202436-202444 1+3+4 Engelska Linköping, Valla
F7MML Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - First and main admission round 1 (HT 2024) 202436-202444 1 Engelska Linköping, Valla O
F7MML Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2024) 202436-202444 1 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master's Programme in Statistics and Machine Learning

Förkunskapskrav

 • 180 hp avslutade kurser varav 90 hp inom något av följande ämnen:
  • statistik
  • matematik
  • tillämpad matematik
  • datavetenskap
  • teknik
 • Godkända kurser i:
  • matematisk analys
  • linjär algebra
  • statistik
  • programmering
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • tillämpa parallell programmering och prestandaförbättringsredskap för att förbättra R koden,
 • skapa elementära och avancerade funktioner i R genom att tillämpa programmeringstekniker som baseras på inläsning av data från fil eller webb, tilldelning och manipulering av datastrukturer, egendefinierade funktioner, upprepning och betingade (if-then-else) satser,
 • planera och genomföra ett kursarbete inom givna tidsramar
 • använda tekniker för debuggning av kod
 • skapa ett eget R paket genom att omorganisera sin kod

Kursinnehåll

I kursen introduceras allmänna programmeringstekniker och deras praktiska implementering i programmeringsspråket R.

I kursen behandlas:

 • inläsning av data från fil och webb och utskrift
 • datastrukturer, funktioner och objekt
 • upprepning och betingade satser
 • numerisk analys i R
 • debuggning
 • objektorienterad programmering
 • förbättring av prestanda
 • beräkningskomplexitet
 • parallell programmering
 • bildad programmering i R
 • utveckling av R paket

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och projektarbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Undervisnings- och examinationsspråk: Engelska

Examination

Kursen examineras genom: 

 • skriftligt självständig redovisning, betygsskala: ECTS P/F
 • skriftligt gruppvis redovisning, betygsskala: ECTS P/F
 • aktiv deltagande på seminarier, betygsskala: ECTS P/F
 • skriftlig individuell tentamen, betygsskala: EC

För Godkänt (E) som slutbetyg krävs minst E på den skriftliga individuella tentamen samt Godkänd (Pass) på övriga examinations momenten. Högre betyg grundas på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB2 Laboration 1 hp EC
DAT4 Datortenta 5 hp EC
FRIV Bonuspoäng 0 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.