Avancerad programmering i R, 6 hp

Advanced Programming in R, 6 credits

732A94

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Krzysztof Bartoszek

Kursansvarig

Krzysztof Bartoszek

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 202035-202044 - Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2020 202035-202044 - Engelska Linköping, Valla
F7MSL Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - First and main admission round 1 (HT 2020) 202035-202044 1 Engelska Linköping, Valla V
F7MSL Statistics and Machine Learning, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2020) 202035-202044 1 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Datavetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

 • Master's Programme in Statistics and Machine Learning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen om 180hp (eller motsvarande) inklusive självständigt arbete 15hp på fördjupningsnivå inom något av följande ämnen:
  • statistik
  • matematik
  • tillämpad matematik
  • datavetenskap 
  • teknik 
 • Godkända kurser i:
  • kalkyl
  • linjär algebra
  • statistik
  • programmering
 • Engelska 6/B
  (Undantag för svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • skriva R program med hjälp av elementära programmeringstekniker, t ex inläsning av data från fil och webb, tilldelning och manipulering av datastrukturer, egendefinierade funktioner, upprepning, betingade (if-then-else) satser och debuggning,
 • förbättra R program genom att använda parallell programmering och prestandaförbättringsredskap,
 • organisera sin kod som ett nytt R paket.

Kursinnehåll

Kursen introducerar allmänna programmeringstekniker och deras praktiska implementering i programmeringspråket R.

Områden som behandlas i kursen:

 • inläsning av data från fil och webb och utskrift,
 • datastrukturer, funktioner och objekt,
 • upprepning och betingade satser,
 • numerisk analys i R,
 • debuggning,
 • objektorienterad programmering,
 • förbättring av prestanda,
 • parallell programmering,
 • bildad programmering i R,
 • utveckling av R paket.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och föreläsningar och datorlaborationer. Föreläsningarna presenterar begrepp och metoder. Datorlaborationerna ägnas åt praktisk programmering i R. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Datorlaborationerna inrapporteras i skriftlig form. En slutlig skriven eller muntlig tentamen. Detaljerad information om examination finns i kursen studieplan.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laboration 3 hp EC
DAT3 Datortenta 3 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.