Multivariata statistiska metoder, 6 hp

Multivariate Statistical Methods, 6 credits

732A97

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Krzysztof Bartoszek

Kursansvarig

Krzysztof Bartoszek

Studierektor eller motsvarande

Ann-Charlotte Hallberg

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Block Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 201945-202003 3 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2019 201945-202003 3 Engelska Linköping, Valla
F7MSL Statistics and Machine Learning, Master´s Programme 1 (HT 2019) 201945-202003 3 Engelska Linköping, Valla V
F7MSL Statistics and Machine Learning, Master´s Programme 3 (HT 2019) 201945-202003 3 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1X

Kursen ges för

  • Masters Programme in Statistics and Machine Learning

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i något av följande ämnen: statistik, matematik, tillämpad matematik, datavetenskap, teknik eller motsvarande examen. Utöver detta, erfordras godkända/avklarade kurser i kalkyl, linjär algebra, statistik och programmering.
Studenten ska också ha minst en godkänd kurs inom båda dessa ämnesområden: Statistisk interferens; linjära statistiska metoder.
Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B/Engelska 6.
Undantag för svenska 3/B.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- analysera ett multivariat datamaterial med hjälp av lämpliga mutivariata modeller,

- redogöra för matematiska modeller som relaterar sig till olika multivariata metoder och härleda teoretiska resultat från dessa modeller,

- tillämpa statistisk hypotesprövning och teorin för stora stickprov för att utvärdera trovärdighet av multivariata modellers resultat,

- använda datorsimuleringar för att lösa multivariata statistiska problem,

- redogöra för olika typer av kovariansstruktur och deras inflytande på tolkningar,

- tillämpa multivariata metoder för dimensionsreducering

Kursinnehåll

Kursen omfattar den matematiska teorin för multivariat normalfördelning, relaterade fördelningar och en praktisk tillämpning av denna teori till en mängd av multivariata statistiska modeller och inferensproblem i statistik, maskininlärning och ingenjörsvetenskap.

Kursen behandlar följande:
- matrisalgebra, slumpvektorer och slumpmatriser

- multivariat normalfördelning, matematiska egenskaper av stickprovsfördelningar och teorin för stora stickprov,

- inferens om medelvektorer, relaterade modeller för hypotesprövning och konfidensregioner,

- principalkomponentsanalys och inferens för stora stickprov,

- faktoranalys,

- kanonisk korrelationsanalys och inferens för stora stickprov,

- MANOVA modeller.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar, datorövningar och seminarier som kompletteras med självstudier. Föreläsningarna ägnas åt genomgång av teori, koncept och metodik. Datorövningarna ger praktisk analys av multivariata datamaterial. Seminarier ägnas åt studentpresentationer och diskussion av uppgifter.
Undervisningspråk: engelska.

Examination

Skriftlig redovisning av labbuppgifter. Aktivt deltagande på seminarier. En skriftlig eller en muntlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 3 hp EC
LAB1 Laboration 3 hp EC
FRIV Bonuspoäng 0 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.