Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp

Introductory Statistics, basic course, 7.5 credits

732G01

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Annika Tillander

Kursansvarig

Annika Tillander

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KPO Politices kandidatprogram 3 (HT 2021) 202134-202138 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2), Engelska 6
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig en översikt över centrala begrepp och betraktelsesätt inom statistik.

Efter avslutad kurs ska den studerande
- kunna använda kunskap om de vanligaste statistiska inferensmetoderna och sannolikhetsmodellerna,
- ha förmåga att använda statistiska metoder för analys av data,
- på ett insiktsfullt sätt kunna bedöma kvalilteten hos data och tolka resultat av analyser.

Kursinnehåll

Under kursen studeras
- modeller för deskriptiv statistik,
- sökning och presentation av information i nationella databaser,
- sannolikhetsmodeller för en och flera slumpvariabler,
- statistisk slutledning med signifikansprövning och intervallskattning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, datorlaborationer samt projektarbete.
Undervisningsspråk: Svenska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt redovisning av ett projektarbete.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENA Tentamen 6 hp U, G, VG
PROA Projekt 1.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.