Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp

Introductory Statistics, basic course, 7.5 credits

732G01

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Annika Tillander

Kursansvarig

Annika Tillander

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7KPO Politices kandidatprogram 3 (HT 2023) 202334-202338 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

 • redogöra för vanliga statistiska inferensmetoder och sannolikhetsmodeller
 • kritiskt analysera kvaliten hos data
 • motivera val av statistisk metod med avseende på data
 • kritiskt tolka resultat av statistiska analyser
 • i skrift beskriva inhämtade data och förklara statistiska analyser 
 • genomföra uppgifter inom givna tidsramar

Kursinnehåll

I kursen behandlas:

 • modeller för deskriptiv statistik
 • sökning och presentation av information i nationella databaser
 • sannolikhetsmodeller för en och flera slumpvariabler
 • inferens: statistisk slutledning med signifikansprövning och intervallskattning

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, datorlaborationer samt projektarbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.  

Examination

Kursen examineras genom:

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • gruppvis skriftlig redovisning av projektarbete, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen. 

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.  
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENA Tentamen 6 hp U, G, VG
PROA Projekt 1.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.