Statistisk teori, 7.5 hp

Theory of Statistics, 7.5 credits

732G20

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Ann-Charlotte Hallberg

Kursansvarig

Ann-Charlotte Hallberg

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSA Statistik och dataanalys, kandidatprogram 4 (VT 2023) 202304-202316 Svenska Linköping O

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
  samt
  Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
  samt
  Engelska 6
  samt
  Matematik 3b/3c eller Matematik C
 • Minst 37 hp på de kurser som ingår i termin 1 och 2 på Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: 

 • använda de vanligaste och de mer avancerade statistiska inferensmetoderna
 • redogöra för huvudprinciperna inom punktskattning, intervallskattning och hypotesprövning
 • bedöma de teoretiska förutsättningarna för olika statistiska metoder i olika tillämpningar
 • kritiskt diskutera olika matematiska lösningsmetoder
 • identifiera olika typer av lösningsmetoder
 • kritiskt analysera olika typer av statistiska synsätt
 • redogöra för teoretiska grunder för statistiska begrepp och metoder

Kursinnehåll

I kursen behandlas följande: 

 • grundläggande sannolikhetslära
 • slumpvariabler
 • moment samt momentgenererande funktion
 • ett urval kända diskreta och kontinuerliga fördelningar
 • bivariata fördelningar, betingade fördelningar och dess moment
 • fördelningsteori vid stickprov
 • centrala gränsvärdessatsen och stora talens lag
 • simulering av data från kända fördelningar
 • punktskattningsteori för maximum likelihood-metoden, momentmetoden samt Bayes skattning
 • asymptotisk teori för maximum likelihood-skattningar
 • intervallskattning och testteori
 • styrkefunktioner
 • Gauss approximationsformler
 • grundläggande Bayesiansk statistik

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. 

Examination

Kursen examineras genom:

 •  individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV 

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs
dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 7.5 hp U, G, VG

Böcker

DeGroot, Schervis, Probability and Statistics

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.