Programmering i R, 7.5 hp

Programming in R, 7.5 credits

732G33

Huvudområde

Programmering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johan Alenlöv

Kursansvarig

Johan Alenlöv

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSA Statistik och dataanalys, kandidatprogram 2 (VT 2022) 202204-202213 Svenska Linköping O

Huvudområde

Programmering

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet 
samt 
Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A
eller
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 
(Områdesbehörighet A4 / områdesbehörighet 4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • skapa enkla program i programspråket R med hjälp av grundläggande programmeringstekniker som inläsning och utskrift av data, tilldelning och manipulation av datastrukturer, skriva egna funktioner, upprepningar och villkorsstyrda satser.

Kursinnehåll

Kursen ger en allmän introduktion till programmering med speciell fokus på programspråket R. Exempel på områden som behandlas i kursen:

  • Orientering om olika typer av programspråk
  • Inläsning och utskrift av data
  • Datastrukturer, funktioner och objekt
  • Upprepning och villkorsstyrda satser
  • Statistik och grafik i R

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och laborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom laborationer samt en skriftlig tentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledning.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
LAB1 Laboration 3.5 hp U, G
DAT1 Tentamen 4 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.