Surveymetodik med teori, 7.5 hp

Survey Methods, 7.5 credits

732G38

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ann-Charlotte Hallberg

Kursansvarig

Ann-Charlotte Hallberg

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSA Statistik och dataanalys, kandidatprogram 2 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping O

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs att den studerande är antagen till kandidatprogrammet i Statistik och dataanalys.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • redogöra för de vanligaste metoderna för att dra urval ur ändliga   populationer, och förstå vilka olika situationer de lämpar sig för.
 • göra uppskattningar av parametrar i en ändlig population, med och utan användande av hjälpinformation, på basis av urvalsdata. 
 • redovisa metoder för att hantera bortfall i skattningsfasen av en urvalsundersökning och kunna tillämpa metoderna i enkla fall.
 • använda metoder för att hantera övertäckning och multiplicitet i ramen i skattningsfasen av en urvalsundersöknin samt tillämpa metoderna i  enkla fall.
 • redogöra för olika typer av mätfel som kan uppstå i en urvalsundersökning.

Kursinnehåll

 • Olika urvalsmetoder, framförallt obundet slumpmässigt urval, stratifierat urval, systematiskt urval, pps-urval och klusterurval i ett och flera steg.
 • Olika skattningsmetoder: Horvitz-Thompson-skattningar och enkla generella regressionsskattningar (differensskattningar-, kvot- och regressionsskattningar).
 • Olika metoder för datainsamling.
 • Felkällor vid datainsamling, framförallt bortfall, ramproblem och mätfel, och metoder för att hantera dessa i skattningarna.
 • Imputationsmetoder.
 • Viktningsmetoder till svarsbortfall.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar,  lektioner och datorövningar.  Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras med individuell skriftlig tentamen som genomförs som salstentamen samt datorlaborationer. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENA Tentamen 5.5 hp U, G, VG
LAB1 Laboration 2 hp U, G

Böcker

Lohr, Sampling: Design and Analysi

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.