Projektarbete i statistik, 7.5 hp

Statistics Project, 7.5 credits

732G39

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Isak Hietala

Kursansvarig

Isak Hietala

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSA Statistik och dataanalys, kandidatprogram 4 (VT 2023) 202304-202323 Svenska Linköping O

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys

Förkunskapskrav

 • Grundläggande behörighet på grundnivå
  samt
  Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
  samt
  Engelska 6
  samt
  Matematik 3b/3c eller Matematik C
 • Minst 37 hp på de kurser som ingår i termin 1 och 2 på Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • identifiera och tillämpa lämplig statistisk metodik för att lösa problem i en småskalig statistisk undersökning
 • genomföra ett projektarbete i form av en mindre uppsats med ett vetenskapligt förhållningssätt
 • planera och genomföra en muntlig presentation av en småskalig statistisk undersökning
 • kritiskt granska ett vetenskapligt arbete
 • argumentera för gjorda metodval och undersökningens utformning
 • planera och genomföra en undersökning inom givna tidsramar
 • identifiera och reflektera över etiska och samhälleliga aspekter i en småskalig statistisk undersökning

Kursinnehåll

I kursen behandlas undersökningsplanering, litteraturstudier och datainsamling relaterat till ett specifikt undersökningsproblem. Vidare behandlas akademiskt skrivande och muntlig presentation.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, handledning och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom:

 • skriftligt projektarbete i grupp, betygsskala: UV
 • gruppvis muntlig framläggning av projektarbete, betygsskala: UG
 • gruppvis opposition av projektarbete, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på det skriftliga projektarbetet i grupp.

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projekt 7.5 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.