Grundläggande tidsserieanalys, 7.5 hp

Introductory Time Series Analysis, 7.5 credits

732G42

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Ann-Charlotte Hallberg

Kursansvarig

Ann-Charlotte Hallberg

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSA Statistik och dataanalys, kandidatprogram 2 (VT 2022) 202214-202223 Svenska Linköping O

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A, Engelska B
(Områdesbehörighet A4/4)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • redogöra för grundläggande metoder för analys av tidsserier
 • använda grundläggande metoder för att konstruera samt använda olika typer av index
 • redogöra för hur tidsserier valideras
 • använda en statistisk mjukvara för att: anpassa lämpliga tidsseriemodeller till en given datamängd, göra inferenser om tidsseriekomponenter, göra prognoser och beräkna deras statistiska osäkerhet
 • tolka resultat av gjorda analyser
 • bedöma kvaliteten hos data

Kursinnehåll

Indexteori: 

 • Fastbasindex och kedjeindex. 

Tidsserieanalys: 

 • Grundläggande regressionsanalys
 • Tidsserieregression
 • Komponentuppdelning
 • Exponentiell utjämning, Holt Winters metodik
 • ARIMA, SARIMA
 • Prognoser

Undervisnings- och arbetsformer

Förutom självständiga studier består undervisningen av föreläsningar, lektioner, handledning, projekt,  opposition, seminarier samt datorlaborationer.

Examination

Kursen examineras individuellt med en skriftlig tentamen samt genom projekt som redovisas både skriftligt och muntligt och med opposition. Detaljerad studieinformation återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TEN1 Tentamen 4 hp U, G, VG
PRO1 Projekt 3.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.