Grundläggande statistik, 7.5 hp

Introductory Statistics, basic course, 7.5 credits

732G50

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Annika Tillander

Kursansvarig

Annika Tillander

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2020 202034-202038 Svenska Linköping, Valla
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (Management och verksamhetsutveckling) 5 (HT 2020) 202034-202038 Svenska Linköping, Valla V
F7KSY Kandidatprogrammet i systemvetenskap (Systemutveckling) 5 (HT 2020) 202034-202038 Svenska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1X

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i systemvetenskap

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/(1a1 och 1a2)
eller
Matematik C, Samhällskunskap A 
(Områdesbehörighet A4/4 där undantag ges för Engelska B)

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • använda kunskap om de vanligaste statistiska inferensmetoderna och sannolikhetsmodellerna
  • använda statistiska metoder för analys av data
  • bedöma kvalilteten hos data och tolka resultat av statistiska analyser

Kursinnehåll

Under kursen studeras

  • modeller för deskriptiv statistik,
  • sökning och presentation av information i nationella databaser,
  • sannolikhetsmodeller för en och flera slumpvariabler,
  • statistisk slutledning med signifikansprövning och intervallskattning.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, datorlaborationer samt projektarbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala UV
  • skriftlig redovisning av projektarbete, betygsskala UG

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Slutbetyg grundas på Individuell skriftlig tentamen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROA Projekt 1.5 hp U, G
TENA Tentamen 6 hp U, G, VG

Böcker

Wahlin, Karl, (2015) Tillämpad statistik : en grundkurs. 2. uppl. Stockholm : Sanoma utbildning, 2015

ISBN: 9789152327821

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida. Klicka på filen för att spara ner och öppna den.