Grundläggande statistik, 7 hp

Introductory Statistics, 7 credits

732G70

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Linda Wänström

Kursansvarig

Linda Wänström

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEK Civilekonomprogrammet 2 (VT 2023) 202312-202317 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:  

 • välja och beräkna statistiska mått
 • välja och konstruera tabeller och diagram
 • redogöra för de vanligaste statistiska inferensmetoderna och sannolikhetsmodellerna
 • välja och tillämpa grundläggande urvalsmetoder
 • tillämpa statistiska metoder för analys av data
 • kritiskt tolka resultat av statistiska analyser

Kursinnehåll

I kursen behandlas:  

 • centrala statistiska begrepp
 • deskriptiv statistik
 • enkelt slumpmässigt urval och stratifierat urval
 • sannolikhetsmodeller för slumpvariabler
 • statistisk slutledning med signifikansprövning och intervallskattning

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, räknestugor och datorlaborationer. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.  

Examination

Kursen examineras genom: 

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på den individuella skriftliga tentamen. För Väl godkänt krävs  Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.  

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen.   
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 7 hp U, G, VG

Böcker

Wahlin, Karl, (2021) Tillämpad statistik : en grundkurs. Tredje upplagan Stockholm : Sanoma utbildning, [2021]

ISBN: 9789152361535

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.