Statistik, 11 hp

Statistics, 11 credits

732G81

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Isak Hietala

Kursansvarig

Isak Hietala

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 3 (HT 2022) 202248-202305 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 3 (HT 2022) 202248-202305 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 3 (HT 2022) 202248-202305 Svenska Linköping, Valla O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 3 (HT 2022) 202248-202305 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • insamla data via egenutvecklad enkät och beskriva och analysera dessa med grundläggande statistiska metoder,
 • visa statistisk slutledning (inferens),
 • genomföra såväl skattning som test av hypoteser rörande medelvärden och proportioner,
 • bedöma kvaliteten i insamlade data och slutsatser liksom att genomföra enklare statistiska analyser.

Kursinnehåll

Målet för kursen är att den studerande skall tillägna sig ett konstruktivt kritiskt förhållningssätt till kvantitativa data och kunskap om grundläggande statistiska begrepp och metoder. Vidare syftar kursen till att utveckla den studerandes förmåga att hantera datamaterial med och utan datorns hjälp.

Kursen innehåller i sin ”teoridel”, följande områden:

 • deskriptiv statistik,
 • beskrivande mått,
 • tabeller och diagram, tabellanalys och standardvägning,
 • sannolikhetslärans grunder,
 • urvalsmetoder,
 • statistisk inferens,
 • punkt- och intervallskattning,
 • hypotesprövning med z- och t-metod,
 • chi2-test,
 • enkel linjär regression,
 • datorövningar.

I kursen ingår också ett projektarbete

Undervisnings- och arbetsformer

Förutom självstudier består undervisningen av föreläsningar och lektioner samt datorlaborationer, handledning och seminarier i anslutning till projektet. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras dels genom en skriftlig tentamen och dels genom projektarbete. Deltagande i projektseminarier är obligatoriskt. I examinationen ingår också fullgörande av datorlaborationer, vilka föregås av en eller flera s k duggor.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projekt 3.5 hp U, G, VG
TENT Tentamen 7.5 hp U, G, VG
UPG1 Frivilliga inlämningsuppgifter 0 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.