Statistik, 11 hp

Statistics, 11 credits

732G81

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Isak Hietala

Kursansvarig

Isak Hietala

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7YEE Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska 3 (HT 2024) 202434-202441 Svenska Linköping, Valla O
F7YEF Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska 3 (HT 2024) 202434-202441 Svenska Linköping, Valla O
F7YES Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska 3 (HT 2024) 202434-202441 Svenska Linköping, Valla O
F7YET Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska 3 (HT 2024) 202434-202441 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Franska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Spanska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Tyska
 • Civilekonomprogrammet, internationellt - Engelska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet på grundnivå
samt
Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2
samt
Engelska 6
samt
Matematik 3b/3c eller Matematik C

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • genomföra en datainsamling via en egenutvecklad enkät
 • sammanfatta och tolka insamlade data med grundläggande statistiska metoder
 • förklara och använda grundläggande koncept inom sannolikhetsteori och mängdlära
 • beskriva olika urvalsmetoder och deras användningsområden
 • identifiera och genomföra statistisk inferens för medelvärden och andelar
 • beskriva och värdera sambandet mellan två kvantitativa variabler
 • identifiera och genomföra statistisk inferens för samband mellan två variabler
 • värdera kvaliteten i insamlade data och motivera val av analysmetod och slutsatser
 • genomföra statistisk analys med hjälp av statistisk programvara

Kursinnehåll

I kursen behandlas: 

 • deskriptiv statistik
 • beskrivande mått
 • tabeller och diagram och tabellanalys
 • sannolikhetslärans grunder
 • urvalsmetoder
 • datainsamling
 • statistisk inferens
 • punkt- och intervallskattning
 • hypotesprövning med z- och t-fördelningen
 • chi2-test
 • enkel linjär regression

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, datorövningar, projektarbete och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.  

Examination

Kursen examineras genom: 

 • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV
 • gruppvis skriftlig inlämning av projektarbete och opponering, betygsskala: UG
 • individuell muntlig redovisning, betygsskala: UG
 • aktivt deltagande i seminarium, betygsskala: UG

För Godkänt slutbetyg krävs Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.  

Detaljerad information återfinns i studieanvisningen. 
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Tentamen 7.5 hp U, G, VG
KTR1 Dugga 0 hp D
KTR2 Dugga 0 hp D
BONU Bonuspoäng 0 hp D
PRO1 Projekt 3.5 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.