Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp

Multiple Regression and Time Series Analysis, 7.5 credits

732G05

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Jolanta Pielaszkiewicz

Kursansvarig

Jolanta Pielaszkiewicz

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KPO Politices kandidatprogram (Nationalekonomi) 4 (VT 2021) 202119-202123 Svenska Linköping O
F7KPO Politices kandidatprogram (Statsvetenskap) 4 (VT 2021) 202119-202123 Svenska Linköping O

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1N

Kursen ges för

  • Politices kandidatprogram

Förkunskapskrav

Genomgången Grundläggande statistik, grundkurs, 7,5 hp (eller motsv).

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig en översikt över linjära samband inom regressionsanalys samt deskriptiv tidserieanalys.

Efter avslutad kurs ska den studerande
- kunna använda kunskap om de vanligaste statistika inferensmetoderna inom regressions- och tídsserieanalys,
- ha förmåga att bedöma vilken modell som är relevant för data,
- på ett insiktsfullt sätt kunna bedöma kvalilteten hos data och tolka resultat av de gjorda analyserna.

Kursinnehåll

Under kursen studeras
- enkel och multipel linjär regression,
- indexteori och efterfrågeanalys,
- deskriptiv tidsserieanalys med komponentuppdelning och prognoser.

I kursen används standardprogram för regressions- och tidsserieanalys.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, individuell och gruppvis handledning, seminarier, datorlaborationer samt projektarbete.
Undervisningsspråk: Svenska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt redovisning av ett projektarbete.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENB Tentamen 5.5 hp U, G, VG
PROJ Projekt 2 hp U, G

Böcker

Bowerman, Bruce L., Verfasser, O'Connell, Richard T., Verfasser, Koehler, Anne B., Verfasser, (2005) Forecasting, time series, and regression : an applied approach

ISBN: 9780534409777, 0534409776

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.