Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp

Bachelor's Thesis in Statistics, in-depth course, 15 credits

732G32

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Linda Wänström

Kursansvarig

Linda Wänström

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7KSA Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys 6 (VT 2021) 202104-202123 Svenska Linköping O
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2F

Kursen ges för

  • Kandidatprogrammet i statistik och dataanalys

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen skall den studerande vara godkänd på minst 60 hp på kurser i statistik inom programmet samt ha genomgått minst 15 hp på kurser i statistik på fördjupningsnivå.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

  • tillgodogöra sig innehållet i relevant facklitteratur på området för det aktuella arbetet, och sätta in arbetet i ett sammanhang
  • använda kunskaper och färdigheter som förvärvats vid studier på grundläggande nivå
  • författa en uppsats i statistik på grundläggande nivå, samt muntligen kunna presentera och försvara uppsatsen och dess budskap för auditorier med varierande kunskaper i statistik
  • genomföra opposition på en annan uppsats på grundläggande nivå i statistik.

Kursinnehåll

Kursens mål är att den studerande skall kunna utföra ett större sammanhängande arbete på grundläggande nivå i statistik.

Kursens innehåll bestäms utifrån ett för varje grupp valt problem. Problemet skall som regel vara en tillämpning hämtad utanför universitetet. Kursen ägnas åt lösande av det valda problemet med bistånd av kompletterande litteraturstudier och av författande av uppsats. Uppsatsen skall försvaras vid offentligt seminarium med opposition. I kursen ingår även att utföra opposition på annan grupps kandidatuppsats (eller motsvarande).

Undervisnings- och arbetsformer

Förutom självständiga studier består undervisningen av gruppvis handledning och seminarier. Uppsatsarbetet skall normalt utföras i grupp om två personer. I undantagsfall utförs arbetet av en person.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av det utförda arbetet. Den skriftliga redovisningen skall ske i form av en rapport. Den muntliga görs genom presentation och försvar av den egna rapporten samt opposition på en annan kandidatuppsats (eller motsvarande) vid offentligt slutseminarium.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
OPP1 Opponering 2 hp U, G
UPPS Uppsats 13 hp U, G, VG
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.