Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp

Multiple Regression and Time Series Analysis, 7.5 credits

732G41

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Jolanta Pielaszkiewicz

Kursansvarig

Karl Wahlin

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202119-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G1F

Förkunskapskrav

Genomgången Grundläggande statistik, grundkurs, 7,5 hp (eller motsv).

Lärandemål

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig en översikt över linjära samband inom regressionsanalys samt deskriptiv tidserieanalys. 

Efter avslutad kurs ska den studerande
- kunna använda kunskap om de vanligaste statistika inferensmetoderna inom regressions- och tídsserieanalys,
- ha förmåga att bedöma vilken modell som är relevant för data,
- på ett insiktsfullt sätt kunna bedöma kvalilteten hos data och tolka resultat av de gjorda analyserna. 

Kursinnehåll

Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig en översikt över linjära samband inom regressionsanalys samt deskriptiv tidserieanalys.
Under kursen studeras
- enkel och multipel linjär regression,
- indexteori och efterfrågeanalys,
- deskriptiv tidsserieanalys med komponentuppdelning och prognoser.

Undervisnings- och arbetsformer

Föreläsningar, lektioner, individuell och gruppvis handledning, seminarier, datorlaborationer samt projektarbete. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Svenska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig tentamen samt redovisning av ett projektarbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PROJ Projekt 2 hp U, G
TENT Tentamen 5.5 hp U, G, VG

Böcker

Bowerman, O´Connell, Koehler, Forecasting, Time Series, and Regression

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.