Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp

Bachelor's Thesis in Statistics, in-depth course, 15 credits

732G91

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Linda Wänström

Kursansvarig

Linda Wänström

Studierektor eller motsvarande

Jolanta Pielaszkiewicz

Kontaktinformation

Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) VT 2021 202104-202123 Svenska Linköping
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig

Huvudområde

Statistik

Utbildningsnivå

Grundnivå

Fördjupningsnivå

G2E

Förkunskapskrav

 • Godkända kurser om 60 hp i
  Statistik
  samt
  genomgångna 15hp i statistik på fördjupningsnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

 • formulera ett för statistik relevant forskningsproblem samt planera och genomföra en vetenskaplig undersökning
 • självständigt söka tidigare forskning och teori samt diskutera och värdera detta material i relation till det egna forskningsproblemet
 • välja och använda vetenskapliga metoder för insamling och bearbetning av empiriskt material
 • använda relevanta teorier och tidigare forskningsresultat för att analysera och diskutera det egna empiriska materialet
 • skriva ett vetenskapligt arbete som uppfyller vetenskapliga krav på språk och formalia
 • använda och reflektera kring för undersökningen relevanta forskningsetiska principer
 • visa förmåga att i en vetenskaplig diskussion kritiskt granska ett annat självständigt arbete samt försvara det egna
 • planera och genomföra ett vetenskapligt arbete utifrån givna tids- och resursramar.

Kursinnehåll

Kursens mål är att den studerande skall kunna utföra ett större sammanhängande arbete på grundläggande nivå i statistik.
Kursens innehåll bestäms utifrån ett för varje grupp valt problem. Problemet skall som regel vara en tillämpning hämtad utanför universitetet. Kursen ägnas åt lösande av det valda problemet med bistånd av kompletterande litteraturstudier och av författande av uppsats. Uppsatsen skall försvaras vid offentligt seminarium med opposition. I kursen ingår även att utföra opposition på annan grupps kandidatuppsats (eller motsvarande).

Undervisnings- och arbetsformer

Förutom självständiga studier består undervisningen av gruppvis handledning och seminarier. Uppsatsarbetet skall normalt utföras i grupp om två personer. I undantagsfall utförs arbetet av en person. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig och muntlig redovisning av det utförda arbetet. Den skriftliga redovisningen skall ske i form av en rapport. Den muntliga görs genom presentation och försvar av den egna rapporten samt opposition på en annan kandidatuppsats (eller motsvarande) vid offentligt slutseminarium. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för datavetenskap
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Uppsats 13 hp U, G, VG
OPPO Opponering 2 hp U, G
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.