Master Thesis, 30 hp

Masters Thesis, 30 credits

733A27

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Per Jansson, Charlotte Fridolfsson, Khalid Khayati, Johan Nordensvärd, Mikael Rundqvist, Mariana S Gustafsson, Bo Persson, Elin Wihlborg

Kursansvarig

Johan Nordensvärd

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MER International and European Relations, Master's Programme - First and main admission round 4 (VT 2025) 202504-202523 Engelska Linköping, Valla O
F7MER International and European Relations, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 4 (VT 2025) 202504-202523 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A2E

Kursen ges för

  • Master´s Programme in International and European Relations

Förkunskapskrav

Kandidatexamen inom statsvetenskap, internationella relationer, ekonomi, historia, geografi, juridik, media, sociologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen, samt för studenter med annan ämnesbakgrund som kan visa förmåga att utvecklas på området.

Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • indviduellt genomföra självständig forskning i ett ämne inom internationella och/eller europeiska relationer på mastersnivå;
  • skriva och framlägga en mastersuppsats och därigenom förete resultat av en självständig analys samt omfattande kunskap om och behärskning av ämnet;
  • försvara och diskutera sin egen forskning i ett öppet seminarium, samt
  • kritiskt värdera och diskutera någon annans arbete.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är:

  • under överinseende av en akademisk handledare förberedelse, design, genomförande och presentation av självständig forskning;
  • försvar och opposition vid ett öppet seminarium

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges handledning i regelbundna individuella möten. Seminarier för kollektiv återkoppling av lärare och andra studenter kan förekomma. Studenten förväntas komma väl förberedd till handledningsmöten och lämna material i god tid före möten, eller i överensstämmelse med handledarens instruktioner. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska.

Examination

Denna kurs examineras genom framläggande och försvar av studentens egen uppsats, och opposition på en annan students uppsats, samt obligatoriska seminarier.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
UPPS Thesis 28 hp EC
OPPO Opposition 2 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.