International Relations Theory, 7.5 hp

International Relations Theory, 7.5 credits

733A41

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Niklasson

Kursansvarig

Lars Niklasson

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MER International and European Relations, Master's Programme - First and main admission round 1 (HT 2023) 202339-202343 Engelska Linköping, Valla O
F7MER International and European Relations, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 1 (HT 2023) 202339-202343 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Master´s Programme in International and European Relations

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande, i något av huvudområdena:
  - statsvetenskap
  - internationella relationer
  - nationalekonomi
  - historia
  - geografi
  - filosofi
  - juridik
   -sociologi 
  eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter att ha fullgjort kursen ska den studerande kunna

 • visa kunskap och förståelse av väsentliga teoretiska och metodologiska utvecklingsdrag inom det samtida studiet av internationella relationer;
 • förstå hur dessa utvecklingsdrag kan relateras till de internationella relationernas historia och praktik;
 • kritiskt analysera internationella relationer mot bakgrund av olika teoretiska perspektiv som kursen har introducerat.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är

 • huvudsakliga trender och debatter inom studiet av internationella relationer sedan ca 1980; neo-realism och neo-liberalism som dominerande analysramar;
 • post-positivismens insteg i studiet av internationella relationer; betydelsen av det kalla krigets slut;
 • nya teoretiska och metodologiska ansatser med särskild betoning på konstruktvism;
 • samtida kritiska perspektiv, t.ex. post-strukturalism och feminism;
 • epistemologiska frågor, dvs. förutsättningarna för kunskap om internationella relationer.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen erbjuder föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningar är komplement till litteraturen. Seminarier och workshops utgör väsentliga element i läroprocessen och ger möjlighet till gemensamma och kritiska diskussioner som utvecklar förhållningssätt och färdigheter. Studenterna förväntas vara väl förberedda för föreläsningar och ha fullgjort föreskrivna seminarieförberedelser. Studenterna förväntas läsa och tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i egenorganiserade studiegrupper. Utbildningen ges på engelska.

Examinerande moment är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en kombination av seminariepapper, presentationer, och skriftliga hemuppgifter. Detaljerad information om examinationsformerna återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarier 2.5 hp EC
PAPE Skriftlig inlämningsuppgift 5 hp EC

Böcker

Burchill, Scott & Linklater, Andrew, (2013) Theories of International Relations
Devetak, Richard, True, Jacqui, Burchill, Scott, (2022) Theories of international relations. Sixth edition. London : Bloomsbury, 2022

ISBN: 9781352012170, 1352012170, 9781352012149, 1352012146

Ringmar, Erik, (2019) History of international relations : a non-European perspective. Cambridge, UK : Open Book Publishers, [2019]

ISBN: 9781783740246

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.