International and European Security, 7.5 hp

International and European Security, 7.5 credits

733A46

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Per Jansson

Kursansvarig

Per Jansson

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - First and main admission round 2 (VT 2021) 202109-202113 Engelska Linköping, Valla O
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2021) 202109-202113 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Master´s Programme in International and European Relations

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i 
- statsvetenskap
- internationella relationer
- nationalekonomi
- historia
- geografi
- filosofi
- juridik
 -sociologi 
eller motsvarande

Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6/B) (Undantag för Svenska)

Lärandemål

Efter att ha fullgjort kursen ska den studerande kunna

  • förstå och diskutera olika teorier och begrepp om säkerhet;
  • analysera samtida säkerhetsfrågor i en global, regional och specifikt europeisk kontext;
  • identifiera och kritiskt diskutera mönster av säkerhetsrelationer i världen;
  • analysera och diskutera EU:s utveckling och möjliga framtider i ett säkerhetsperspektiv.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är

  • teoretiska ansatser i studiet av säkerhet;
  • det fördjupade och breddade perspektivet i säkerhetsstudier;
  • strukturer och institutioner för internationell och europeisk säkerhet;
  • den säkerhetspolitiska policy-processen på olika nivåer av det internationella och europeiska systemet;
  • EU:s gemensamma säkerhets- och försvarspolitik.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen erbjuder föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningar är komplement till litteraturen. Seminarier och workshops utgör väsentliga element i läroprocessen och ger möjlighet till gemensamma och kritiska diskussioner som utvecklar förhållningssätt och färdigheter. Studenterna förväntas vara väl förberedda för föreläsningar och ha fullgjort föreskrivna seminarieförberedelser. Studenterna förväntas läsa och tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i egenorganiserade studiegrupper. Utbildningen ges på engelska.
Examinerande moment är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en kombination av obligatoriska seminarier, en skriftlig inlämningsuppgift samt ett skriftligt prov vid kursens slut. Detaljerad information om examinationsformerna återfinns i studieanvisningen.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Home Examination 6 hp EC
SEMI Seminars 1.5 hp EC

Ordinarie litteratur

Böcker

Howorth, Jolyon, (2014) Security and Defence Policy in the European Union Second edition Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2014.

ISBN: 9781137427885, 9780230362345

Nye, Joseph S., Jr., (2011) The future of power 1st ed. New York : PublicAffairs, c2011

ISBN: 9781586488918, 1586488910, 9781610390699, 9781586488925, 1586488929

Smith, Michael E., (2017) International security : politics, policy, prospects Second edition [Basingstoke] : Palgrave Macmillan, 2017

ISBN: 9781137582935, 9781137582928

Artiklar

Becker, Jordan, Malesky, Edmund, The Continent or the "Grand Large"? Strategic Culture and Operational Burden-Sharing in NATO International Studies Quarterly Vol. 61, pp. 163-180.
Biava, A., Drent, M., Herd, G.P., Characterizing the European Union's strategic culture: An analytical framework Journal of Common Market Studies (Journal of Common Market Studies, November 2011, 49(6):1227-1248)
Bloomfield, A., Time to Move On: Reconceptualizing the Strategic Culture Debate Contemporary Security Policy (Contemporary Security Policy, December 2012, 33(3):437-461)
CSIS Commission on Smart Power., Armitage, Richard Lee, 1945-, Nye, Joseph S., Center for Strategic and International Studies (Washington, D.C.), CSIS Commission on Smart Power., CSIS Commission on Smart Power: a smarter, more secure America

http://csis.org/publication/smarter-more-secure-america

Gray, C.S., Strategic culture as context: The first generation of theory strikes back Review of International Studies (Review of International Studies, January 1999, 25(1):49-69)
Kornprobst, Markus, Building agreements upon agreements: The European Union and grand strategy European Journal of International Relations Vol. 21, No. 2, pp. 267-292
Mälksoo, M., From the ESS to the EU global strategy: External policy, internal purpose Contemporary Security Policy (Contemporary Security Policy, 1 September 2016, 37(3):374-388)
Suzanne Nossel, Smart Power Foreign Affairs Vol. 83, No. 2, pp. 131-142
Tocci, N., The making of the EU global strategy Contemporary Security Policy (Contemporary Security Policy, 1 September 2016, 37(3):461-472)
Vennesson, P., Competing visions for the European Union grand strategy European Foreign Affairs Review (European Foreign Affairs Review, 2010, 15(1):57-75)

Övrigt

A SECURE EUROPE IN A BETTER WORLD - THE EUROPEAN SECURITY STRATEGY

Approved by the European Council held in Brussels on 12 December 2003 and drafted under the responsibilities of the EU High Representative Javier SOLANA

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/78367.pdf

REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN SECURITY STRATEGY - PROVIDING SECURITY IN A CHANGING WORLD

Approved by the European Council held in Brussels on 11 and 12 December 2008 and drafted under the responsibilities of the EU High Representative Javier SOLANA

http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/reports/104630.pdf

SHARED VISION, COMMON ACTION: A STRONGER EUROPE A GLOBAL STRATEGY FOR THE EUROPEAN UNION’S FOREIGN AND SECURITY STRATEGY

https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eugs_review_web_0.pdf

THE EUROPEAN UNION IN A CHANGING GLOBAL ENVIRONMENT: A MORE CONNECTED, CONTESTED AND COMPLEX WORLD

https://europa.eu/globalstrategy/en/strategic-review-european-union-changing-global-environment

Kompletterande litteratur

Övrigt

Articles, reports and policy documents may be changed before the course starts

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.