Europe's Relations with the World, 7.5 hp

Europe's Relations with the World, 7.5 credits

733A47

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Mikael Blomdahl

Kursansvarig

Mikael Blomdahl

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - First and main admission round 2 (VT 2021) 202114-202118 Engelska Linköping, Valla O
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2021) 202114-202118 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Master´s Programme in International and European Relations

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i 
- statsvetenskap
- internationella relationer
- nationalekonomi
- historia
- geografi
- filosofi
- juridik
 -sociologi 
eller motsvarande

Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6/B) (Undantag för Svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • förstå och diskutera Europas relationer till omvärlden mot bakgrund av teorier om identitetspolitik;
  • utnyttja tillägnade analytiska redskap för att undersöka samtida globala relationer, särskilt Nord-Syd;
  • kritiskt analysera och diskutera möjliga framtida utvecklingar i relationerna mellan Europa och utvecklingsvärlden och andra regioner.

Kursinnehåll

Kursen centrala teman är:

  • Världens indelningar och identitetspolitik;
  • EU som global aktör;
  • EUs utvecklingspolitik;
  • EU och andra regioner;
  • EUs utrikespolitik.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en kombination av obligatoriska seminarier och workshops, och en skriftlig hemtentamen vid kursens slut.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM2 Semiarier 3 hp EC
PAPE Skriftlig inlämningsuppgift 4.5 hp EC

Böcker

Holland, Martin, Doidge, Mathew, (2012) Development policy of the European Union. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012

ISBN: 0230019897, 9780230019898, 0230019900, 9780230019904

Said, Edward W., Sjöström, Hans O., (2016) Orientalism. Nyutg. förord: Edda Manga Stockholm : Ordfront, 2016

ISBN: 9789170379260

Artiklar

Allwood G., Gender aminstreaming and policy coherence for development: unintended gender consequences and EU policy Women’s studies International Forum 39, pp. 42-52
Broberg, M., From colonial power to human rights promoter: on the legal regulation of the European Union's relations with the developing countries Cambridge Review of International Affairs 26(4), 675-687
Clairzier, P., Paths to development through trade: EU-Led trade liberalization vs south-south cooperation Socialism and Democracy (Socialism and Democracy, July 2011, 25(2):64-80)
Gratius, S., EU democracy promotion in Latin America: More a tradition than a policy European Foreign Affairs Review (European Foreign Affairs Review, 2011, 16(5):689-703)
Howorth, J., EU global strategy in a changing world: Brussels’ approach to the emerging powers Contemporary Security Policy (Contemporary Security Policy, 1 September 2016, 37(3):389-401)
Jain, R. K., Pandey, S., The European Union in the eyes of India ASIA EUROPE JOURNAL 8(2):193-209 2010
Michalski, A., Pan, Z., Role Dynamics in a Structured Relationship: The EU–China Strategic Partnership Journal of Common Market Studies (Journal of Common Market Studies, 1 May 2017, 55(3):611-627)
Wouters, J., Natens, B., Goddeeris, I., Ciortuz, F., Some Critical Issues in the EU-India Free Trade Agreement Negotiations European Law Journal (European Law Journal, 1 November 2014, 20(6):848-869)

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.