Research Design and Methods, 7.5 hp

Research Design and Methods, 7.5 credits

733A48

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johan Nordensvärd

Kursansvarig

Johan Nordensvärd

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - First and main admission round 2 (VT 2023) 202319-202323 Engelska Linköping, Valla O
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 2 (VT 2023) 202319-202323 Engelska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Master´s Programme in International and European Relations

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i 
- statsvetenskap
- internationella relationer
- nationalekonomi
- historia
- geografi
- filosofi
- juridik
 -sociologi 
eller motsvarande

Godkänd engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå (Engelska 6/B) (Undantag för Svenska)

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

  • identifiera, förstå och diskutera olika ontologiska och epistemologiska positioner inom samhällsvetenskaperna;
  • uppvisa en fördjupad förståelse av forskningstraditioner inom studiet av internationella och europeiska relationer;
  • identifiera och förstå de olika stegen i forskningsprocessen, i relation till verkliga exempel på forskning inom de relevanta fälten;
  • designa och presentera en plan för en självständig vetenskaplig undersökning.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är:

  • en introduktion till vetenskapsfilosofi;
  • forskningstraditioner inom samhällsvetenskaperna;
  • design av samhälls- och statsvetenskaplig forskning;
  • begreppsliga, procedurmässiga och etiska överväganden i forskningen;
  • avancerat vetenskapligt skrivande.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en kombination av obligatoriska seminarier och workshops, en hemtentamen samt författande och presentation av ett förslag till examensuppsats.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
THPR Thesis proposal 1.5 hp EC
SHOP Workshop 1 hp EC
SEM2 Seminar 2 0.5 hp EC
SEM1 Seminar 1 0.5 hp EC
EXAM Home Examination 4 hp EC

Böcker

Alvesson, Mats, Kärreman, Dan, (2011) Qualitative Research and Theory Development : Mystery As Method

ISBN: 9780857023247, 9780857023230

Bryman, Alan, (2012) Social research methods 4. ed. Oxford : Oxford University Press, 2012

ISBN: 9780199588053, 0199588058

or later edition

Della Porta, Donatella, Keating, Michael, (2008) Approaches and methodologies in the social sciences. a pluralist perspective Cambridge : Cambridge University Press, c2008.

ISBN: 9780521883221, 0521883229, 9780521709668, 0521709660

Murray, Rowena., Murray, Rowena., (2006) How to write a thesis 2nd edition

ISBN: 9780335219681, 0335219683

Artiklar

Additional articles.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.