International Governance and Civil Society, 7.5 hp

International Governance and Civil Society, 7.5 credits

733A49

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Khalid Khayati

Kursansvarig

Khalid Khayati

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - First and main admission round 3 (HT 2023) 202344-202348 Engelska Linköping, Valla V
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2023) 202344-202348 Engelska Linköping, Valla V
F7MSF Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, masterprogram 3 (HT 2023) 202344-202348 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in International and European Relations
 • Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning

Förkunskapskrav

 • Bachelor’s degree equivalent to a Swedish Kandidatexamen in one of the following subjects:
  - political science
  - international relations
  - economics
  - history
  - geography
  - philosophy
  - law
  - sociology
  or equivalent
 • English corresponding to the level of English in Swedish upper secondary education (English 6/B)
  (Exemption from Swedish)
 • 30 ECTS credits passed from the programme year 1

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • kritiskt analysera begreppet internationell governance med utgångspunkt från de centrala teorierna på området;
 • kritiskt analysera det civila samhällets roll i internationell governance;
 • utnyttja tillägnade analytiska redskap för att undersöka samtida globala relationer, särskilt Nord-Syd;
 • diskutera framtida utvecklingsmöjligheter inom internationell governance;
 • diskutera framtida utvecklingsmöjligheter för det civila samhället.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är:

 • teorier och begrepp inom internationell governance;
 • det civila samhällets roll inom internationell governance.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i studiehandledningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en kombination av obligatoriska seminarier, gruppövningar, grupparbete med presentation samt en individuell hemtentamen vid kursens slut.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
EXAM Individual Assignment 4.5 hp EC
GROU Group Assignment 3 hp EC

Böcker

Scholte, Jan Aart, (2011) Building global democracy? : civil society and accountable global governance. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, cop. 2011.

ISBN: 9780521140553

Artiklar

Articles according to specification in Lisam.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.