International Organisations: Theory and Practice, 7.5 hp

International Organisations: Theory and Practice, 7.5 credits

733A50

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Lars Niklasson

Kursansvarig

Lars Niklasson

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - First and main admission round 3 (HT 2023) 202339-202343 Engelska Linköping, Valla V
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2023) 202339-202343 Engelska Linköping, Valla V
F7MSF Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, masterprogram 3 (HT 2023) 202339-202343 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in International and European Relations
 • Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande, i något av huvudområdena:
  - statsvetenskap
  - internationella relationer
  - nationalekonomi
  - historia
  - geografi
  - filosofi
  - juridik
   -sociologi 
  eller motsvarande
 • Engelska 6/Engelska B 
  (Undantag för svenska)
 • Minst 30 hp godkänt från programmets år 1

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • visa fördjupad förståelse av internationella organisationers och internationella institutioners roll och betydelse;
 • relatera fenomenet internationell organisation till rådande teorier om internationella relationer, liksom förstå generella former för organisatoriskt beteende och organisatorisk förändring;
 • identifiera typer av och uttryck i internationell organisation i den samtida världen;
 • visa fördjupad kunskap om ett särskilt fall av internationell organisation och/eller organisering av ett särskilt sakfrågeområde i internationella relationer.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är:

 • teorier om internationell organisation och internationella institutioner;
 • internationella regimer;
 • internationella normer och normbildning;
 • betydelsen av internationell organisation i global politik.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom en kombination av obligatoriska seminarier, skriftliga seminarieuppgifter samt ett individuellt projektarbete (fallstudie).

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarier 2.5 hp EC
PROW Projektarbete 5 hp EC

Böcker

Barnett, Michael N., Finnemore, Martha, (2004) Rules for the world : international organizations in global politics. Ithaca, N.Y. Cornell University Press, 2004

ISBN: 0801488230, 0801440904, 9780801465161

Rittberger, Volker, Zangl, Bernhard, Kruck, Andreas, Dijkstra, Hylke, (2019) International Organization. third edition London : Red Globe Press, 2019

ISBN: 9781137610041

Artiklar

Claude Jr., Inis L., Collective Legitimization as a Political Function of the United Nations. International Organization (00208183) Vol. 20 Issue 3, pp. 367-379.
COLLINGWOOD, Vivien, Non-governmental organisations, power and legitimacy in international society. Review of International Studies July 2006 32(3):439-454.
FINNEMORE, Martha, SIKKINK, Kathryn, International norm dynamics and political change. International Organization Autumn 1998 52(4):887-917.
Franck, Thomas M., The Power of Legitimacy and the Legitimacy of Power, International Law in an Age of Power Disequilibrium The American Journal of International Law Vol. 100, No. 1, (2006), pp. 88-106.
JINNAH, Sikina, Overlap management in the World Trade Organization: secretariat influence on trade-environment politics. Global Environmental Politics May 2010 10(2):54-79.
REUS-SMIT, Christian, The constitutional structure of international society and the nature of fundamental institutions. International Organization Autumn 97 51(4):555-589.
Xu, Y., & P. Weller, 'To be, but not to be seen': exploring the impact of international civil servants Public Administration Vol. 86(1), (2008), pp. 35-51.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.