Contemporary Issues in International Governance, 7.5 hp

Contemporary Issues in International Governance, 7.5 credits

733A51

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johan Nordensvärd

Kursansvarig

Johan Nordensvärd

Studierektor eller motsvarande

Carl-Johan Sommar
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - First and main admission round 3 (HT 2021) 202149-202203 Engelska Linköping V
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2021) 202149-202203 Engelska Linköping V
F7MSF Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning 3 (HT 2021) 202149-202203 Engelska Linköping V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in International and European Relations
 • Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande, i något av huvudområdena:
  - statsvetenskap
  - internationella relationer
  - nationalekonomi
  - historia
  - geografi
  - filosofi
  - juridik
   -sociologi 
  eller motsvarande
 • Engelska 6/Engelska B 
  (Undantag för svenska)
 • Minst 30 hp godkänt från programmets år 1

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • demonstrera en fördjupad förståelse av aktuella frågor i internationell governance, från såväl ett praktiskt och policy-orienterat perspektiv, som från teoretisk synvinkel;
 • uppvisa förmågan att kritiskt analysera specifika problem i internationell governance och att formulera alternativa lösningar.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är:

 • tillämpning av begrepp och teorier i studiet av internationella och europeiska relationer på aktuella frågor i internationell governance;
 • internationell governance i praktiken.


Kursens innehåll relateras till tidigare kurser under terminen (Internationell governance och det civila samhället; Internationell organisation i teori och praktik).

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom obligatoriska seminarier och workshops, ett grupparbete med presentation samt en individuell essäuppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
ASMT Individual Assignment 4.5 hp EC
SEM4 Seminars 3 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.