Guided Internship, 30 hp

Guided Internship, 30 credits

733A59

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Programkurs

Examinator

Carl-Johan Sommar

Kursansvarig

Carl-Johan Sommar

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MER International and European Relations, Master's Programme - First and main admission round 3 (HT 2024) 202434-202503 Engelska Linköping, Valla V
F7MER International and European Relations, Master's Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2024) 202434-202503 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in International and European Relations

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande, i något av huvudområdena:
  - statsvetenskap
  - internationella relationer
  - nationalekonomi
  - historia
  - geografi
  - filosofi
  - juridik
   -sociologi 
  eller motsvarande
 • Engelska 6/Engelska B 
  (Undantag för svenska)
 • Minst 30 hp godkänt från programmets år 1

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • demonstrera ämnesmässiga kunskaper inom det eller de områden som praktikarbetet avser,
 • problematisera och analysera arbetsuppgifter ur vetenskapliga perspektiv som är relevanta för internationella och europeiska relationer,
 • självständigt och på teoretisk grund genomföra ett kvalificerat utredningsarbete och göra självständiga bedömningar och ställningstaganden,
 • kommunicera utredningsresultat,
 • demonstrera ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att beakta olika relevanta vetenskapliga perspektiv.

Kursinnehåll

Kursen består av handledd praktik vid en organisation med relevans för internationella och/eller europeiska relationer samt att författa en praktikrapport. Studenten är själv ansvarig för att hitta en lämplig praktikplats, som måste godkännas av programansvarig. De avsedda arbetsuppgifterna måste vara autentiska och tillräckligt utmanande i termer av komplexitet och ansvar för att den studerande ska kunna tillämpa tidigare förvärvade kunskaper och färdigheter samt för att kunna bedömas som relevanta i förhållande till möjliga framtida anställningar.

Före avresan och tillträdet till praktikplatsen måste den studerande lägga fram en plan för praktikperioden som enligt överenskommelse med praktikvärden anger specifika arbetsuppgifter, samt en preliminär problemformulering för praktikrapporten. Det senare markerar att rapporten inte bara är en sammanfattning av den studerandes erfarenheter utan också ska innehålla en diskussion och analys av praktikvärdens syfte och aktiviteter, som relaterar till mastersprogrammets tema och tidigare kurser.

Under praktiken handleds den studerande dels av en person utsedd av praktikvärden, dels av en akademisk handledare utsedd av programansvarig. Praktikvärden förväntas i samråd med den studerande upprätta en plan för praktikperioden samt ge den studerande praktisk handledning. Den akademiska handledaren förväntas i första hand bistå den studerande i frågor som rör skrivandet av praktikrapporten.

Undervisnings- och arbetsformer

Arbetsformerna består i att under handledning delta i arbetet vid arbetsplatsen i enlighet med särskilt upprättad plan för praktikperioden samt, att skriva en praktikrapport.

Examination

Kursen examineras genom en skriftlig rapport, som presenteras muntligt vid ett seminarium. Detaljerad information om fordringarna för praktikrapporten och proceduren för examination återfinns i Guided Internship Student Manual, tillgänglig på kursens hemsida. För att fullgöra kursen måste den studerande uppvisa ett undertecknat intyg från praktikvärden, som bekräftar en fullgod arbetsinsats.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SRE1 Rapport 25 hp EC
MRE1 Muntlig redovisning 5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.