Diplomacy and Foreign Policy Analysis, 7.5 hp

Diplomacy and Foreign Policy Analysis, 7.5 credits

733A69

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Per Jansson

Kursansvarig

Per Jansson

Studierektor eller motsvarande

Carl-Johan Sommar
VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - First and main admission round 3 (HT 2021) 202134-202138 Engelska Linköping, Valla V
F7MER International and European Relations, Master´s Programme - Second admission round (open only for Swedish/EU students) 3 (HT 2021) 202134-202138 Engelska Linköping, Valla V
F7MSF Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning 3 (HT 2021) 202134-202138 Engelska Linköping, Valla V

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1F

Kursen ges för

 • Master´s Programme in International and European Relations
 • Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen 180 hp, eller motsvarande, i något av huvudområdena:
  - statsvetenskap
  - internationella relationer
  - nationalekonomi
  - historia
  - geografi
  - filosofi
  - juridik
   -sociologi 
  eller motsvarande
 • Engelska 6/Engelska B 
  (Undantag för svenska)
 • Minst 30 hp godkänt från programmets år 1

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • utförligt redogöra för diplomatins historia och kritiskt granska hur utvecklingen av diplomatisk praktik har påverkats av och i sin tur påverkat förutsättningarna för internationella relationer och utrikespolitik;
 • analysera och beskriva diplomati som ett instrument för statskonst och som en institution i historiska och samtida internationella samhällen;
 • identifiera och analysera olika former av och uttryck för diplomati i samtiden;
 • analysera och beskriva internationella medlings- och förhandlingsprocesser från såväl teoretisk som praktisk synvinkel.

Kursinnehåll

Modern diplomati utgör ett varierat fält av aktörer, målsättningar, resurser och strategiformer. Denna kurs erbjuder både ett översiktligt och fördjupat perspektiv på diplomatins roll och uttrycksformer i det samtida internationella systemet. Diplomatins mål och medel sätts därmed även i ett vidare utrikespolitiskt perspektiv. Kursen behandlar inledningsvis diplomatins historia och utvecklingen av olika utrikespolitiska analystraditioner. Kursens senare del fokuserar på förståelse av samtida diplomatisk praktik, t.ex. multilateral diplomati, internationella förhandlingar, medling och s.k. public diplomacy.

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket: Engelska.

Examination

Kursen examineras genom en kombination av obligatoriska seminarier, grupparbete, individuell inlämningsuppgift, samt en individuell hemtentamen vid kursens slut. Detaljerad information om examinationen återfinns i kursanvisningarna.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEMI Seminars and Workshop 2.5 hp EC
HOME Home Examination 5 hp EC

Ordinarie litteratur

Böcker

Kerr, Pauline, Wiseman, Geoffrey, (2018) Diplomacy in a globalizing world : theories and practices. Second Edition. New York : Oxford University Press, [2018]

ISBN: 9780190647988, 9780190861612

Artiklar

Additional articles and documents will be posted on Lisam.
Jönsson, Christer , Diplomacy, Bargaining and Negotiation 2002
Kelley, JohnRobert, The New Diplomacy: Evolution of a Revolution. Diplomacy & Statecraft Jun2010, Vol. 21 Issue 2, p286-305. 20p. 1 Diagram.
Murray, Stuart, Sharp, Paul, Wiseman, Geoffrey, Criekemans, David, Melissen, Jan, The Present and Future of Diplomacy and Diplomatic Studies. International Studies Review Dec2011, Vol. 13 Issue 4, p709-728. 20p.

Kompletterande litteratur

Böcker

(1961) The Vienna Convention on Diplomatic Relations
Cooper, Andrew Fenton, Heine, Jorge, Thakur, Ramesh Chandra, (2013) The Oxford handbook of modern diplomacy. Oxford : Oxford University Press, 2013

ISBN: 0199588864, 9780199588862, 9780198743668

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.