The Politics and Economics of International Relations, 7.5 hp

The Politics and Economics of International Relations, 7.5 credits

733A72

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Lars Niklasson

Kursansvarig

Lars Niklasson

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202444-202448 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2024 202444-202448 Engelska Linköping, Valla

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • 180 hp godkända varav 90 hp i huvudområdet statsvetenskap eller annat samhällsvetenskapligt ämne
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall den studerande kunna

 • uppvisa kunskaper om den historiska utvecklingen av den samtida världsekonomin såväl som den internationella kapitalismen;
 • redogöra för samspelet mellan ekonomi och politik i den moderna världsordningen;
 • kritiskt analysera de huvudsakliga teorierna om internationell kapitalism och ekonomisk utveckling. 

Kursinnehåll

Kursen centrala teman är:

 • de huvudsakliga teorierna om internationell kapitalism och ekonomisk utveckling;
 • global ekonomisk förändring i det sena 1900-talet;
 • internationell politik avseende handel, monetära och finansiella relationer, utländska direktinvesteringar och utvecklingshjälp;
 • regional och internationella organisationers roll i frågor rörande internationell handel, finanser och utveckling. 

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska. 

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt ett individuellt skriftligt arbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
TENT Examination 5 hp EC
SEMI Seminars 2.5 hp EC

Böcker

O'Brien, Robert, Williams, Marc, (2020) Global political economy : evolution & dynamics. 6th edition. London : Red Globe Press, 2020

ISBN: 9781352009507, 1352009501, 9781352009682, 1352009684

Artiklar

Glenn, John , Globalization. North-South perspectives (Routledge) 2007
Rudra, Nita , Globalization and the Race to the bottom in developing countries. Who really gets hurt? (Cambridge) 2008
Walter, A & Sen, G , Analyzing the Global Political Economy (Princeton) 2009
Williams, David , International development and global politics (Routledge) 2012

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.