International and European Law, 7.5 hp

International and European Law, 7.5 credits

733A73

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Per Jansson

Kursansvarig

Per Jansson

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202349-202403 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202349-202403 Engelska Linköping, Valla

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • 180 hp godkända varav 90 hp i huvudområdet statsvetenskap eller annat samhällsvetenskapligt ämne
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter att ha fullgjort kursen ska den studerande kunna

 • identifiera, analysera och förstå väsentliga principer i internationell och europeisk rätt;
 • visa en djupare kunskap och förståelse av det internationella och europeiska rättssystemet från praktisk och teoretisk synpunkt, med fokus på de teman som nämns nedan.

Kursinnehåll

Kursens centrala teman är

 • den europeiska rätten som ett uttryck för integration och rättsstatens principer;
 • den inre marknadens struktur och betydelse för europeisk integration;
 • viktiga aspekter av gemenskapens behörighet som stödjer den inre marknaden;
 • källor till nationell och internationell rätt och medborgerliga och mänskliga rättigheter;
 • EU-rätten i förhållande till brott och straff;
 • tjänstemän och deras auktoritet;
 • individens lagliga rättigheter.

Undervisnings- och arbetsformer

Kursen erbjuder föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningar är komplement till litteraturen. Seminarier och workshops utgör väsentliga element i läroprocessen och ger möjlighet till gemensamma och kritiska diskussioner som utvecklar förhållningssätt och färdigheter. Studenterna förväntas vara väl förberedda för föreläsningar och ha fullgjort föreskrivna seminarieförberedelser. Studenterna förväntas läsa och tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i egenorganiserade studiegrupper. Utbildningen ges på engelska.

Examinerande moment är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras med skriftlig tentamen vid kursens slut samt obligatoriska seminarier. Detaljerad information om examinationsformerna återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM3 Seminarier 2.5 hp EC
TEN2 Skriftlig examination 5 hp EC
Det finns ingen kurslitteratur tillgänglig på studieinfo för den här kursen.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.