Europe's Relations with the World, 7.5 hp

Europe's Relations with the World, 7.5 credits

733A76

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående kurs

Examinator

Lars Niklasson

Kursansvarig

Lars Niklasson

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson

Tillgänglig för utbytesstudenter

Ja

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202314-202318 Engelska Linköping, Valla
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2023 202314-202318 Engelska Linköping, Valla

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Förkunskapskrav

 • 180 hp godkända varav 90 hp i något av huvudområdena statsvetenskap, internationella relationer, företagsekonomi, nationalekonomi, historia, juridik, sociologi eller motsvarande
 • Engelska 6
  Undantag ges för svenska

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • förstå och diskutera Europas relationer till omvärlden mot bakgrund av teorier om identitetspolitik;
 • utnyttja tillägnade analytiska redskap för att undersöka samtida globala relationer, särskilt Nord-Syd;
 • kritiskt analysera och diskutera möjliga framtida utvecklingar i relationerna mellan Europa och utvecklingsvärlden och andra regioner.

Kursinnehåll

Kursen centrala teman är:

 • Världens indelningar och identitetspolitik;
 • EU som global aktör;
 • EUs utvecklingspolitik;
 • EU och andra regioner;
 • EUs utrikespolitik. 

Undervisnings- och arbetsformer

På kursen ges föreläsningar som introducerar och utvecklar kursinnehållet. Föreläsningarna utgör komplement till kurslitteraturen. Seminarier och workshops, utgör en central del av studenternas lärprocesser och ger möjligheter att reflektera och gemensamt kritiskt diskutera för att utveckla förhållningssätt och färdigheter. Studenten förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort seminarieförberedelserna enligt anvisningar som ges i kursbeskrivningen. Studenten förväntas tillgodogöra sig kurslitteraturen självständigt och/eller i självorganiserade läsgrupper. Undervisningsspråket är engelska.

Moment som utgör examination är obligatoriska. 

Examination

Kursen examineras genom en kombination av obligatoriska seminarier och workshops, och en skriftlig hemtentamen vid kursens slut. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

ECTS, EC

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM2 Semiarier 3 hp EC
PAPE Skriftlig inlämningsuppgift 4.5 hp EC

Övrigt

Latin America between the new and the old: relations to old and emerging powers

Domínguez Edme, Adriana Salazar. (2013). Report commissioned by the Swedish Armed Forces (Försvarsmakten). Tsaloa Latinamerika kunskapsföretag.

The Global Game has changed: What Role for Europe- Africa Relations?

EARN (2014). Online Publication. Edited by Patrícia Magalhães Ferreira. Europe-Africa Policy Research Network.

The paradox of EU-India relations: Missed opportunities in politics, economics, development cooperation, and culture.

Wülders, S. (2010). Rowman & Littlefield. E-book.

Trade liberalization, gender equality, police space: the case of the contested EU-India

Wichterich Christa and Kalyani Menon-Sen. (2009).

http://62.149.193.10/wide/download/EU%20INDIA%2009%20%20WIDE.pdf?id=1023

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.