Kommunal självstyrelse och förvaltning, 7.5 hp

Local Self Government and Public Administration, 7.5 credits

733A86

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Johan Wänström

Kursansvarig

Johan Wänström

Studierektor eller motsvarande

Mariana S Gustafsson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) VT 2021 202104-202108 Svenska Linköping, Valla
F7MSF Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning 2 (VT 2021) 202104-202108 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning

Förkunskapskrav

 • 180 hp godkända varav 90 hp godkända i huvudområdet statsvetenskap eller motsvarande
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för centrala teorier och begrepp om den kommunala självstyrelsen, offentlig förvaltning och samhällsstyrning på lokal och regional nivå
 • redogöra för den svenska kommunala självstyrelsens historiska framväxt och varför dagens system är utformat som det är
 • problematisera och teoretiskt diskutera kommunernas och regionernas relation till staten i ett jämförande perspektiv
 • problematisera och teoretiskt diskutera empiriska fall om lokal och regional förvaltning och samhällsstyrning
 • utifrån teorier och begrepp självständigt och analytiskt presentera forskningsresultat i muntlig och skriftlig form
 • utifrån relevanta teorier analysera och värdera hur reformer av kommunsystemet och den kommunala förvaltningen påverkar effektivitet, rättssäkerhet och demokratiska värden

Kursinnehåll

I kursen behandlas centrala problem som rör den kommunala självstyrelsen och förvaltningens roll på den subnationella nivån i det politiska systemet. Ett särskilt fokus ligger på relationen mellan stat och kommun, reformer av den kommunala och regionala organisationen, lokal samhällsstyrning samt relationen mellan lokal demokrati och offentlig förvaltning. I kursen behandlas också empiriska förhållanden i främst Sverige med avseende på den lokala förvaltningens organisation och samhällsstyrning på lokal nivå.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på de individuella inlämningsuppgifterna.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarium 1 1 hp U, G
SEM2 Seminarium 2 1 hp U, G
UPP1 Kursuppsats 5.5 hp U, G, VG

Böcker

Gissur Ó. Erlingsson, Wänström, Johan, (2015) Politik och förvaltning i svenska kommuner. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2015

ISBN: 9789144048635

Johansson, Vicki, Lindgren, Lena, Montin, Stig, (2018) Den kommunala statliga ämbetsmannen. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2018]

ISBN: 9789144121055

Artiklar

Forskningsrapporter och artiklar tillkommer enligt momentschema som publiceras i Lisam innan kursstart.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.