Studiet av staten och den offentliga förvaltningen, 15 hp

The Study of the State and the Public Administration, 15 credits

733A88

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Bo Persson, Mikael Rundqvist

Kursansvarig

Bo Persson, Mikael Rundqvist

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Helfart, Dagtid) HT 2023 202334-202343 Svenska Linköping, Valla
F7MSF Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, masterprogram 1 (HT 2023) 202334-202343 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

 • Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning

Förkunskapskrav

 • Kandidatexamen, 180 hp i huvudområdet statsvetenskap eller motsvarande
 • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

 • redogöra för hur staten och den offentliga förvaltningens roll studeras inom statsvetenskap med avseende på aspekter som staters tillkomst och utveckling samt hur staters inre uppbyggnad påverkar politiska beslutsprocesser och politikutveckling
 • redogöra för den historiska utvecklingen samt aktuella villkor och problem med avseende på förhållandet mellan politik och förvaltning
 • teoretiskt diskutera statens roll i samhällsutvecklingen samt relationen mellan politik och förvaltning
 • teoretiskt problematisera och kritiskt diskutera relationen mellan politik och förvaltning, särskilt i olika typer av demokratiska system och i övernationella organisationer
 • analysera förvaltningspolitiska reformer utifrån olika teoretiska perspektiv
 • utifrån begrepp och teorier självständigt och analytiskt presentera forskningsresultat i muntlig och skriftlig form, såväl enskilt som i grupp samt identifiera behov av ytterligare kunskap

Kursinnehåll

I kursen behandlas statens och förvaltningens roll i samhället i Sverige och i andra länder. På kursen behandlas dels aspekter som berör statens roll och framväxt, utveckling och betydelse för samhällsutvecklingen, dels den offentliga förvaltningens roll i det politiska systemet. Hur staten kan förstås i relation till den övergripande samhällsutvecklingen samt hur de statliga institutionerna fungerar vad avser förutsättningar för en effektiv demokratisk styrning studeras.

I kursen görs en orientering om ett antal olika teoretiska traditioner i studiet av staten, av relationen mellan politik och förvaltning samt i studiet av förvaltningspolitiska reformer. I kursen ges också fördjupad kunskap om empiriska förhållanden i Sverige och i andra länder med avseende på organisering av den offentliga makten, styrning och kontroll av offentlig förvaltning samt förvaltningspolitiska reformer. I kursen studeras det förvaltningspolitiska reformarbetet och utvecklingen i olika länder och övernationella organisationer utifrån teorier om förvaltningspolitiska reformer. I kursen appliceras teorier om staten och förvaltningen på empiriska fall. 

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

 • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
 • individuella skriftliga inlämningsuppgifter, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på de individuella inlämningsuppgifterna.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
SEM1 Seminarier 5 hp U, G
INL1 Inlämningsuppgifter 10 hp U, G, VG

Böcker

Hall, Patrik, (2015) Makten över förvaltningen : förändringar i politikens styrning av svensk förvaltning. 1. uppl. Stockholm : Liber, 2015

ISBN: 9789147112401

Kuhlmann, Sabine, Verfasser, Wollmann, Hellmut, Verfasser, (2019) Introduction to comparative public administration : administrative systems and reforms in Europe

ISBN: 9781786436702, 9781786436726, 1786436701, 1786436728

Petersson, Olof, (2021) Den offentliga makten. Sjätte upplagan Lund : Studentlitteratur, [2021]

ISBN: 9789144154893

Övrigt

Artiklar, kapitel i e-böcker, nedladdningsbara rapporter, utdelat material samt valfri litteratur tillkommer (se kurshandledning).

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.