Ledarskap och styrning i offentliga organisationer, 7.5 hp

Public Management and Steering in Public Organisations, 7.5 credits

733A89

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Elin Wihlborg

Kursansvarig

Elin Wihlborg

Studierektor eller motsvarande

Carl-Johan Sommar

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2021 202144-202203 Svenska Linköping
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping V
F7MSF Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning 1 (HT 2021) 202144-202203 Svenska Linköping O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning
  • Masterprogram i IT och management

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen, 180 hp i huvudområdet statsvetenskap
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • redogöra för centrala teorier och begrepp om ledarskap, organisering och styrning i offentlig förvaltning
  • problematisera och teoretiskt diskutera offentligt ledarskap i relation till policyprocesser på olika nivåer i det politiska systemet
  • utifrån begrepp och teorier om ledarskap, organisering och styrning i offentlig förvaltning självständigt och strukturerat genomföra fältstudier samt analysera forskningsresultat och presentera dem i muntlig och skriftlig form
  • teoretiskt diskutera värdegrundsfrågor i offentlig förvaltning utifrån ett ledarskapsperspektiv

Kursinnehåll

I kursen studeras offentligt ledarskap - både det administrativa och politiska - inom olika politikområden som präglas av nätverk och interorganisatoriska sammanhang. Kursen inriktas både på teoretiska redskap för att analysera ledarskap samt på hur ledarskap i den offentliga förvaltningen fungerar i praktiken.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, projektarbete och studiebesök. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.

Om det finns särskilda skäl, om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift.

Om LiU:s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det. Om koordinatorn istället har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PMX1 Promemoria 1 hp U, G
PMX2 Promemoria 1 hp U, G
PMX3 Promemoria 1 hp U, G
TEN1 Tentamen 4.5 hp U, G, VG

Ordinarie litteratur

Böcker

Bergström, Tomas, Eklund, Niklas, (2019) Ett annorlunda ledarskap : chef i politiskt styrd verksamhet. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2019]

ISBN: 9789144125695

Christensen, Tom, Ivarsson Westerberg, Anders, (2005) Organisationsteori för offentlig sektor. 1. uppl. Malmö : Liber, 2005

ISBN: 9147075961, 9789147075966

Hysing, Erik, Olsson, Jan, (2012) Tjänstemän i politiken. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2012

ISBN: 9789144077673

Artiklar

Hertting, N., Vedung, E., Purposes and criteria in network governance evaluation: How far does standard evaluation vocabulary takes us? Evaluation, 18(1), 27-46.

Övrigt

Artiklar kan tillkomma i Lisam.

Kompletterande litteratur

Böcker

Hart, Paul t̕, (2014) Understanding Public Leadership. New York : Palgrave Macmillan, 2014

ISBN: 9780230205536

Hertting, Nils, Vedung, Evert, (2009) Den utvärderingstäta politiken : styrning och utvärdering i svensk storstadspolitik. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2009

ISBN: 9789144055237

Noordegraaf, Mirko., (2015) Public management: performance, professionalism and politics Palgrave Macmillan

ISBN: 9780230242708, 9780230242692, 0230242707, 0230242693

Vedung, Evert, (2016) Implementering i politik och förvaltning. 1. uppl. Lund : Studentlitteratur, 2016

ISBN: 9789144073293

von Bergmann-Winberg, M-L. & E. Wihlborg (red.) , (2011) Politiskt entreprenörskap – kreativ problemlösning och förändring Malmö: Liber förlag

ISBN: 9789147094691

Artiklar

Connelly, D.R., Leadership in the collaborative interorganizational domain International Journal of Public Administration 30 (11): 1231-1256
John M. Bryson, Barbara C. Crosby, Laura Bloomberg, John M. Bryson, Barbara C. Crosby, Laura Bloomberg, Public Value Governance: Moving beyond Traditional Public Administration and the New Public Management Public Administration Review 74(4): 445-456.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.