Ledarskap och styrning i offentliga organisationer, 7.5 hp

Public Management and Steering in Public Organisations, 7.5 credits

733A89

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Kurstyp

Fristående- och programkurs

Examinator

Elin Wihlborg

Kursansvarig

Elin Wihlborg

Studierektor eller motsvarande

Albin Algotson

Kontaktinformation

VOF = Valbar / Obligatorisk / Frivillig
Kursen ges för Termin Veckor Språk Ort/Campus VOF
Fristående kurs (Halvfart, Dagtid) HT 2023 202344-202403 Svenska Linköping, Valla
F7MIT IT och management, masterprogram (Master) 3 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla V
F7MSF Statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning, masterprogram 1 (HT 2023) 202344-202403 Svenska Linköping, Valla O

Huvudområde

Statsvetenskap

Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Fördjupningsnivå

A1N

Kursen ges för

  • Masterprogram i IT och management
  • Masterprogram i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen, 180 hp i huvudområdet statsvetenskap eller motsvarande
  • Godkänd svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:

  • redogöra för centrala teorier och begrepp om ledarskap, organisering och styrning i offentlig förvaltning
  • problematisera och teoretiskt diskutera offentligt ledarskap i relation till policyprocesser på olika nivåer i det politiska systemet
  • utifrån begrepp och teorier om ledarskap, organisering och styrning i offentlig förvaltning självständigt och strukturerat genomföra fältstudier samt analysera forskningsresultat och presentera dem i muntlig och skriftlig form
  • teoretiskt diskutera värdegrundsfrågor i offentlig förvaltning utifrån ett ledarskapsperspektiv

Kursinnehåll

I kursen studeras offentligt ledarskap - både det administrativa och politiska - inom olika politikområden som präglas av nätverk och interorganisatoriska sammanhang. Kursen inriktas både på teoretiska redskap för att analysera ledarskap samt på hur ledarskap i den offentliga förvaltningen fungerar i praktiken.

Undervisnings- och arbetsformer

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, projektarbete och studiebesök. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.

Examination

Kursen examineras genom

  • aktivt deltagande på seminarier, betygsskala: UG
  • individuell skriftlig tentamen, betygsskala: UV

För godkänt slutbetyg krävs minst Godkänt på samtliga moment. För Väl godkänt krävs dessutom Väl godkänt på den individuella skriftliga tentamen.

Detaljerad information om examinationen återfinns i studieanvisningen.
 

Om det finns särskilda skäl, och om det med hänsyn till det obligatoriska momentets karaktär är möjligt, får examinator besluta att ersätta det obligatoriska momentet med en annan likvärdig uppgift. 

Om LiU: s koordinator för studenter med funktionsnedsättning har beviljat en student rätt till anpassad examination vid salstentamen har studenten rätt till det.

Om koordinatorn har gett studenten en rekommendation om anpassad examination eller alternativ examinationsform, får examinator besluta om detta om examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Examinator får också besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform om examinator bedömer att det finns synnerliga skäl och examinator bedömer det möjligt utifrån kursens mål.

Studerande, vars examination underkänts två gånger på kursen eller del av kursen, har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Betygsskala

Tregradig skala, U, G, VG

Övrig information

Planering och genomförande av kurs ska utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som ska ingå i varje kurs ska därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att likvärdiga villkor råder med avseende på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Om det föreligger synnerliga skäl får rektor i särskilt beslut ange förutsättningarna för, och delegera rätten att besluta om, tillfälliga avsteg från denna kursplan. 

Institution

Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Kod Benämning Omfattning Betygsskala
PMX1 Promemoria 1 hp U, G
PMX2 Promemoria 1 hp U, G
PMX3 Promemoria 1 hp U, G
TEN1 Tentamen 4.5 hp U, G, VG

Böcker

Bergström, Tomas, Eklund, Niklas, (2019) Ett annorlunda ledarskap : chef i politiskt styrd verksamhet. Upplaga 1 Lund : Studentlitteratur, [2019]

ISBN: 9789144125695

Christensen, Tom, Ivarsson Westerberg, Anders, (2005) Organisationsteori för offentlig sektor. 1. uppl. Malmö : Liber, 2005

ISBN: 9147075961, 9789147075966

Övrigt

Artiklar, offentligt tryck och andra delstudier tillkommer.

Denna flik innehåller det material som är publikt i Lisam. Den information som publiceras här är inte juridiskt bindande, sådant material hittar du under övriga flikar på denna sida.

Det finns inga filer att visa.